Mittausetumies, Savonlinnan kaupunki. Hae 28.8.2019 klo 12 mennessä

5.8.2019 klo 09:11

SAVONLINNAN KAUPUNKI
kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä
Savonlinnan kaupunki/mittauspalvelut hakee vakinaiseen työsuhteeseen
MITTAUSETUMIESTÄ
Työtehtävä sisältää kartoitusta, maastoon merkintää, laskentaa sekä tietojen käsitte-lyä erilaisilla kartta- ja rekisterisovelluksilla. Työ on ulko- ja toimistotyötä. Työtä teh-dään ryhmässä sekä yksin.
Toivomme hakijalta maanmittausalan perustutkintoa sekä kokemusta mittaus- ja kar-tastotöistä. Myös ilman em. tutkintoa hakevat huomioidaan.
Arvostamme hakijalta seuraavia ominaisuuksia: maanmittausalan koulutusta,
kokemusta mittaus- ja kartastotöistä, hyvää tietoteknistä taitoa, hyvää fyysistä
kuntoa, kykyä toimia ryhmässä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Savonlinnassa on käytössä Trimblen maastomittauslaitteistoa (RTK-GNSS- ja robotti-takymetrilaitteet), MicroStation-pohjaiset Stella Map ja Terra -kartta- ja suunnitte-luohjelmistot, KeyAqua-johtokarttasovellus sekä Facta-kuntarekisteri.
Luemme eduksi Savonlinnassa käytössä olevien laitteistojen ja ohjelmistojen koke-muksen ja lisäksi myös muiden paikkatieto-ohjelmistojen, esim. QGis ja ArcGIS, tun-temuksen.
Työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtoso-pimuksen mukaisesti (TS). Tehtäväkohtainen palkka määräytyy työtehtävien vaati-vuuden perusteella. Valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeai-kaa. Työsuhde alkaa 27.9.2019 tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset jätetään osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen liitetään kelpoi-suutta osoittavat todistukset skannattuna tai kopiot niistä toimitetaan osoitteeseen Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala/Pirjo Salmi, Olavinkatu 27, 57130 Savon-linna. Kuoreen merkintä: Mittausetumies. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
Hakuaika päättyy 28.8.2019 kello 12.00.
Lisätietoja antaa
mittausinsinööri Paavo Nevalainen, 044 417 4650
Savonlinnan kaupunki on savuton työpaikka.
www.savonlinna.fi