Ohjeet lomautustilanteessa korona-aikana

Koronaviruksen seurauksena yhteistoimintaneuvottelut on käynnistetty usealla työpaikalla ja myös kunnat ovat päätyneet lomautuksiin.

Olemmekin koonneet tähän tietopakettiin ohjeet lomautustilanteita varten sekä tietoa väliaikaisista lakimuutoksista työttömyysturvaan ja työlainsäädäntöön liittyen.

Toimi näin, jos sinut lomautetaan tai irtisanotaan koronan seurauksena

Jos sinut lomautetaan tai irtisanotaan, toimi näin:

1) Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautus- tai työttömyyspäivänä. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti, mutta se on tehtävä itse.

2) Hae ansiopäivärahaa JATTK-työttömyyskassasta. Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää, kun olet ollut lomautettuna tai työttömänä vähintään kaksi viikkoa. Jos lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa, voit hakea ansiopäivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen. Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyys- tai lomautuspäivästä lähtien. Voit lähettää hakemuksen liitteineen kassalle joko sähköisesti eAsioinnin kautta tai postitse.

Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen. Sitä ei siis voi hakea kuluvalta tai tulevilta päiviltä. Ansiopäivärahaa on haettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan. Lähetä jatkohakemukset joko neljän täyden kalenteriviikon (ma-su) tai yhden kalenterikuukauden välein.

Ensimmäistä hakemusta varten JATTK-työttömyyskassa tarvitsee seuraavat tiedot:

- kopio työsopimuksesta,

- palkkatodistus 26 kalenteriviikolta ennen lomautuksen tai työttömyyden alkua ja

- irtisanomisilmoitus (jos sinut on irtisanottu) tai

- kopio lomautusilmoituksesta (jos sinut on lomautettu)

Jos työnantajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työviikolle, hakemus tulee täyttää täysiltä kalenteriviikoilta. Jos työnantajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työpäivälle, hakemus tulee täyttää palkanmaksujaksoissa (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi). Liitä tuolloin mukaan myös palkkalaskelma hakujaksoa vastaavalta ajalta.

Huomioithan, että liitteet käydään läpi vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Väliaikaisten lakimuutosten myötä lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Lomautetuilla ei myöskään ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin. Nämä lakimuutokset koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja ovat voimassa 31.12.2020 asti.


 

Työttömyysturvan väliaikaiset lakimuutokset hyväksytty eduskunnassa

Työttömyysturvaan on tehty koronaepidemian vuoksi väliaikaisia muutoksia, jotka parantavat työttömyysturvan ehtoja ja tasoa.Työttömyysturvan omavastuuaikaa, enimmäismaksuaikaa ja työssäoloehtoa koskevat määräaikaiset lakimuutokset ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Omavastuuaika

Lakimuutoksen myötä lomautetut ja irtisanotut työntekijät saavat työttömyysetuuden työttömyyden ensimmäisestä päivästä alkaen. Muutos koskee henkilöitä, joiden omavastuuajan ensimmäinen päivä alkaisi 16.3.–31.12.2020. Tavanomaista 5 päivän omavastuuaikaa sovelletaan taas 1.1.2021 alkaen.

Lomautettujen enimmäismaksuaika

Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei kulu 1.7.2020 alkaen myöskään muilla kokonaan tai osittain työttömillä. Muutokset ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Työssäolo- ja jäsenyysehto

Jotta ansiopäivärahaa voi saada, on täytettävä työssäoloehto sekä kassan jäsenyysehto. Nyt työssäoloehdon täyttymiseen riittää 13 kalenteriviikkoa, jos normaali 26 kalenteriviikon työssäoloehto ei täyty. Työssäoloehtoa kerryttävää työtä tulee olla tehty vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeen. Muutos on voimassa 31.12.2020 asti.

Työssäoloehdon puolittuminen koskee myös yrittäjän ei-omistavassa asemassa olevia perheenjäseniä, joiden työssäoloehto laskee 52 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon. Myös jäsenyysehto laskee 26 viikkoon.

Jos olet lomautettu ja lomautuksesi on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, voit saada työttömyysetuutta, vaikka opiskelet tai sinulla on yritystoimintaa. Kyse on väliaikaisesta muutoksesta, joka on voimassa 31.12.2020 asti.

Työttömyysetuuden suojaosaa on korotettu väliaikaisesti. Suojaosa on se määrä, jonka voi ansaita ilman, että se vähentää etuutta. Voit ansaita bruttona eli ennen verojen vähentämistä 465 euroa, jos etuus maksetaan 4 viikon välein tai 500 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein. Korotus on voimassa sovittelujaksoilla, jotka alkavat 1.6.–31.10.2020.

Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakimuutoksen, jolla työttömyysturvan suojaosaa sekä liikkuvuusavustusta koskevia väliaikaisia lakimuutoksia jatkettaisiin vuoden loppuun asti. Lakimuutosehdotuksen mukaan 500 euron suojaosa olisi voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.12.2020. Suojaosa olisi siis 300 euroa 1.1.2021 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Liikkuvuusavustusta voi saada, jos ottaa vastaan kokoaikatyön, jonka edestakaisen työmatkan kesto on yli 2 tuntia päivässä tai jos muuttaa työn perässä vastaavalta etäisyydeltä. Liikkuvuusavustusta maksetaan näillä ehdoilla, jos työ on alkanut 12.6.–31.10.2020 (hallituksen lakimuutoksen jälkeen 31.12.2020 asti). Tavallisesti kokoaikatyön työmatkan kesto pitää olla yli 3 tuntia päivässä. Mikäli työsuhde alkaa 1.1.2021, työmatkaedellytys olisi jälleen 3 tuntia.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturvaan ei tehty muutoksia ansiopäivärahan osalta. Ansiopäivärahaa voidaan jatkossakin maksaa, jos yritystoiminta on lopetettu, yritystoiminnassa työskentely on päättynyt tai yritystoiminta on sivutoimista tai lyhytkestoista.

Lakimuutoksen seurauksena yrittäjä voi kuitenkin saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi. Työmarkkinatuen ehtoina on, että päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Muutos on voimassa 31.12.2020 asti.

Työttömyysetuuden suojaosaa on korotettu väliaikaisesti. Suojaosa on se määrä, jonka voi ansaita ilman, että se vaikuttaa etuuteen. Voit yrittäjänä ansaita bruttona eli ennen verojen vähentämistä 465 euroa, jos etuus maksetaan 4 viikon välein tai 500 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein. Korotus on voimassa sovittelujaksoilla, jotka alkavat 1.6.–31.10.2020.

Ansiopäivärahan hakeminen muutostilanteessa

Ansiopäivärahaa haetaan samalla tavalla kuin aiemminkin. Ilmoittaudu heti lomautuksen tai työttömyyden alkaessa TE-toimiston verkkopalvelussa työnhakijaksi. Ansiopäivärahaa voit hakea JATTK:sta kahden viikon kuluttua lomautuksen tai työttömyyden alkamisesta.


 

Muistathan ilmoittaa pitkästä lomautuksesta myös KTK:n jäsenpalveluun

Alennettua jäsenmaksua (10,50 e/kk) maksetaan, mikäli lomautus tai työttömyys kestää vähintään kokonaisen kalenterikuukauden. Jäsenpalveluun tuleekin ilmoittaa lomautuksen ajanjakso, mikäli palkkatuloja ei kuukauden aikana ole. Alennettu jäsenmaksulasku lähetetään kotiin kolmen kuukauden välein takautuvasti.

Työsuhteen päättymisestä on myös aina ilmoitettava Jäsenpalveluun.

Voit olla yhteydessä sähköpostitse jasenpalvelu@ktk-ry.fi tai puhelimitse 09- 425 77 490 (klo 9-15).


 

Muista myös nämä!

1. Huolehdithan lomautuksen aikana, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa.

Jos olet esimerkiksi katkaissut työnhaun vuosilomasi ajaksi ja lomautuksesi jatkuu vuosiloman jälkeen, muistathan ilmoittaa TE-toimistoon lomautuksen jatkumisesta. Mikäli lomautukseesi tehdään muutoksia tai tilanteesi muuttuu muilta osin, ilmoitathan asiasta sekä TE-toimistoon että kassaan.
TE-toimisto antaa työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lausunnon tilanteestasi. Jotta ansiopäivärahaa voidaan maksaa, tulee kassalla olla ajantasainen TE-toimiston lausunto.


2. Tarkistathan verokorttisi tulorajan.

Jos verokortilla ilmoitettu tuloraja ylittyy, ylimenevältä osalta peritään veroa lisäprosentin mukaisesti.
Suosittelemme tilaamaan ansiopäivärahaa varten erikseen etuuksia varten laaditun muutosverokortin OmaVero-palvelusta. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös palkkaverokortilla. Tällöin ennakonpidätys on kuitenkin vähintään 25 %, vaikka perusprosentti verokortilla olisi tätä pienempi.


3. Haethan ansiopäivärahaa joko neljän kalenteriviikon tai kokonaisen kalenterikuukauden jaksoissa.

Neljän kalenteriviikon jakso tarkoittaa neljää viikkoa maanantaista sunnuntaihin. Kalenterikuukauden jakso puolestaan tarkoittaa ajanjaksoa kuukauden 1. päivästä kuukauden viimeiseen päivään. Ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti.


Jos lomautuksesi on alkanut hiljattain ja olet täyttänyt vasta ensimmäisen hakemuksen esimerkiksi noin kahdelta viikolta, täytä seuraava hakemus siten, että säännöllinen hakujakso tasaantuu joko neljän kalenteriviikon tai kokonaisen kalenterikuukauden jaksoon. Jos siis olet täyttänyt edellisen hakemuksen esimerkiksi ajalta ma 24.8.2020 - ke 9.9.2020, täytä seuraava hakemus takautuvasti joko ajalta to 10.9.2020 - su 4.10.2020 (tasaus neljän kalenteriviikon säännölliseen hakujaksoon) tai 10.9.2020-30.9.2020 (tasaus kokonaisen kalenterikuukauden säännölliseen hakujaksoon).


 

Irtisanominen lomautukselta – mitä pitää tehdä?

Jos työnantajasi irtisanoo sinut lomautuksen aikana, sinulla on oikeus saada irtisanomisajan palkka lomakorvauksineen työsuhteen päättyessä. Jos työnantajasi on noudattanut yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa, voidaan maksettavasta korvauksesta vähentää 14 päivän palkka. Jos lomautuksestasi on ilmoitettu vain 14 päivän tai sitä lyhyemmällä varoajalla, työnantaja ei saa vähentää irtisanomisajan palkasta mitään.

Kun saat tiedon irtisanomisesta, toimi seuraavalla tavalla:

1. Ilmoita irtisanomisesta TE-toimistoon. TE-toimistoon on tärkeää ilmoittaa asiasta viipymättä, jotta TE-toimisto voi antaa työttömyyskassalle uuden lausunnon tilanteestasi mahdollisimman nopeasti. Huolehdithan, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa myös irtisanomisajan jälkeen.

2. Voit hakea ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta irtisanomisajan alkamiseen saakka. Irtisanomisajalta työttömyyskassa ei voi maksaa ansiopäivärahaa. Ilmoita irtisanomisesta työttömyyskassalle ansiopäivärahahakemuksella kohdassa ”Lisätiedot”. Lisäksi, jos sinulla on pitämättömiä vuosilomia, ilmoitathan myös niistä hakemuksella. Irtisanomisajalta sinun ei tarvitse lähettää kassalle ansiopäivärahahakemusta. 

3. Kun haet irtisanomisajan jälkeen ansiopäivärahaa kassasta, toimita hakemuksen liitteenä:

  • Kopio irtisanomisilmoituksesta.
  • Kopio viimeisestä palkkalaskelmasta, josta on nähtävissä irtisanomisajan palkka sekä muut mahdolliset työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset. 
  • Jos olet saamassa työsuhteen päättymiseen liittyvän erilliskorvauksen (esim. tukipaketti), toimita työttömyyskassalle kopio työsuhteen päättymiseen liittyvästä sopimuksesta.

Varmistathan, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa myös irtisanomisajan jälkeen.

Jos sinut irtisanotaan osa-aikatyöstä:

Jos olet ollut osa-aikaisessa työssä ja sinut irtisanotaan, sinulla voi olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan irtisanomisajalla. Voit jatkaa ansiopäivärahan hakemista tavalliseen tapaan. Ilmoita kuitenkin hakemuksella irtisanomisesta ja toimita hakemuksen liitteenä kassaan kopio irtisanomisilmoituksesta. 

Ilmoitathan irtisanomisesta myös TE-toimistoon. Työnhaku on hyvä pitää voimassa TE-toimistossa myös irtisanomisajalla, jos sinut on irtisanottu osa-aikatyöstä.

JATTK-työttömyyskassa pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja siinä vaiheessa, kun hakemuksesi on käsittelyssä. Jos sinulla on kysyttävää, saat yhteyden työttömyyskassaan eAsioinnin kautta. Lisätietoa ansiopäivärahan hakemisesta löydät JATTK:n nettisivuilta.