SPAL:n jäsenten asema KTN:n paikallisessa toiminnassa

23.12.2013

 

Suomen Palomiesliitto on ilmoittanut eroavansa 20.12.2013 lukien Tekniikka ja Terveys KTN:n jäsenyydestä ja hakevansa TNJ:n jäsenyyttä. SPAL:n ero on valitettava ja omiaan heikentämään paitsi pelastusalan, myös koko kunta-alan teknisen henkilöstön yhteistä neuvotteluvoimaa.

SPAL:n jäsenet eivät voi enää toimia missään yhteyksissä sen enempää KTN:ssä sisäisesti kuin KTN:n edustajina. KTN:n luottamusmiehet ja muut paikalliset toimijat eivät enää edusta SPAL:n jäseniä. Työnantajille tulee ilmoittaa yksilöidysti kaikkien mandaattien peruutus ja asettaa näihin tehtäviin jonkin KTN:n jäsenjärjestön jäsen. SPAL:n jäsenet eivät myöskään voi toimia KTN:n paikallisyhdistyksissä. Tästä huolimatta KTN:n toiminta tulee jatkumaan tekniikan alan johtavana edunvalvojana.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) VII luvun 3 §:n 2 momentin mukaan luottamusmiesten lukumäärästä ja tehtäväjaosta sekä siitä, mihin hallintokuntiin, laitoksiin tai muihin toimintayksiköihin heidät asetetaan, sovitaan VII luvun 13 §:n mukaisella paikallisella sopimuksella. Samoin sovitaan tarvittaessa luottamusmiesten ajankäytöstä ja palkkiosta. Nämä sopimukset pysyvät voimassa, ellei niitä irtisanota. Koska em. sopimukset eivät ole kunnallisen pääsopimuksen tarkoittamia paikallisia sopimuksia, noudatetaan niiden mahdolliseen irtisanomiseen Kunnallisen virkaehtosopimuslain 6 §:n ja työehtosopimuslain 3 §:n mukaisia irtisanomisaikoja. Enintään neljäksi vuodeksi tehdyt sopimukset eivät ole irtisanottavissa, vaan niitä noudatetaan sovitun ajan. Toistaiseksi voimassaolevat sopimukset voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Pitemmäksi ajaksi kuin neljäksi vuodeksi tehdyt määräaikaiset sopimukset ovat neljän vuoden kuluttua irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Näin ollen, niin kauan kuin em. paikalliset sopimukset ovat voimassa, on KTN:llä oikeus asettaa sopimuksen mukaiset luottamusmiehet SPAL:n jäsenten tilalle.

Mikäli tulevien luottamusmiesvaalien ehdokasasettelu on toimitettu, tulee se toimittaa uudelleen, mikäli ehdokasasettelusta seuraa, että SPAL:n jäsen on yksin ehdolla johonkin tehtävään. Mikäli tehtävään on muita ehdokkaita, tulee todeta, että SPAL:n jäsen ei ole vaalikelpoinen. SPAL:n jäsenet eivät myöskään ole äänivaltaisia vaalissa.

KTN on selvittänyt kuluvan syksyn aikana erilaisia yhteistyömahdollisuuksia muiden kunta-alan palkansaajajärjestöjen kanssa. Erityisesti on edetty JUKOn kanssa tekniikan alan yhteistyömalleista jotka varmistaisivat KTN:n johtavan roolin jatkumisen kunta-alan tekniikan neuvottelupöydissä.

Tekniikka ja Terveys KTN                        

Keijo Houhala                                        Jukka Kauppala
puheenjohtaja                                       neuvottelujohtaja