Toimialajohtajalla on asiaa

KUNTA-ALAN SOPIMUSRATKAISU

Sopimuskausi ja palkankorotukset

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten kestoksi sovittiin 1.2.2018-31.3.2020. Nyt neuvotellut sopimukset ovat siten voimassa vielä kolme kuukautta sote- ja maakuntauudistuksen suunnitellun voimaantulon jälkeen.

Kokonaiskorotus sopimuskaudella vastaa muiden alojen ratkaisuja. Kunta-alan palkkakehitys noudattaa siten yksityistä sektoria sopimuskorotusten osalta. Palkkaratkaisu painottuu yleiskorotuksiin, kuten KTN ja JUKO oli vaatinutkin. Paikallinen järjestelyerä työllistää luottamusmiehiä, mutta vain kerran koko sopimuskauden aikana.

KVTES:n ja TS:n yleiskorotukset maksetaan seuraavasti:

  • 1.5.2018 26€, vähintää kuitenkin 1,25% (ns. taitepiste on 2080€ kuukausipalkassa
  • 1.4.2019 1%

Paikallinen järjestelyerä tulee maksuun 1.1.2019. Tältä osin KVTES ja TS eroavat ohjaukseltaan. KVTES:ssa erän (1,2 %) jakautumisesta sovitaan paikallisesti. TS:ssa sen sijaan 0,3 % suuruinen erä varataan keskitetysti sovittavaksi mahdolliseen palkkaryhmiä koskevaan uudistukseen ja 0,9 % sovitaan paikallisesti. Jos em. 0,3 % erän käytöstä ei päästä keskustasolla sopimukseen 1.12.2018 mennessä, se sisällytetään paikallisesti jaettavaan erään, joka on kokonaisuudessaan tuolloin 1,2 %. TS:n paikallisesta järjestelyerästä tulee vähintään 0,3 % ohjata henkilökohtaisiin lisiin.

Paikalliset järjestelyerät käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin taikka vastaaviin. Työnantajan on otettava huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti.

Mikäli paikallisten erien kohdennuksesta ei päästä yhteisymmärrykseen, työnantaja päättää niiden käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin taikka vastaaviin.

Paikallinen sopiminen

Sopimuskaudella lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista erillisen paikallista sopimista koskevan määräyksen rajoissa. Teoriassa vaihtaminen on ollut aiemminkin mahdollista, mutta käytännössä vaihtamisesta ei ole tehty paikallisia sopimuksia. Jos paikallinen sopimus tehdään, edellyttää vaihtaminen vielä työntekijän tai viranhaltijan ja työnantajan kesken tehtävää sopimusta. Vapaan ajalta maksetaan pitämisajankohdan varsinainen palkka ja se kerryttää vuosilomaa.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema

Luottamusmiehen asemaan tulee parannuksia ja pienoinen parannus tulee myös työsuojeluvaltuutetun korvauksiin. Pääluottamusmiehelle tai vastaavalle luottamusmiehelle annettava työstä vapautus on vähintään työpäivä viikossa 105 (aiemmin 120) hänen edustamaansa viranhaltijaa/työntekijää kohden. Korvaukset nousevat 7 prosenttia ja edustettavien lukumäärään tulee yksi uusi porras yli 700 edustettavasta alkaen. Tässä uudessa portaassa korvaus on 260 euroa kuukaudessa. Työsuojeluvaltuutetun palkkio nousee 94 euroon ja yli 700 edustettavan työsuojeluvaltuutetulla se on 260 euroa kuukaudessa. Nämä muutokset ovat voimassa 1.5.2018 alkaen sopimuskauden ajan.

 

Palkkaohjelma

Neuvotteluosapuolet sopivat erillisen palkka- ja työvoimakustannusselvityksen tekemisestä 31.8.2019 mennessä. Palkkaohjelma sisältää kuntien ja yksityisen sektorin ansiokehitys- ja ansiotasoerojen selvityksen ja sitä seuraavan neuvotteluvaiheen. Neuvotteluvaiheessa on tarkoitus sopia mahdollisista palkkauksellista takamatkaa korjaavista toimista.

Eräiden asiantuntijoiden työaikaa koskevan määräyksen poistaminen

  • 7.5.2018 alkaen eräiden asiantuntijoiden työaikaa koskevat määräykset poistuvat KVTES:stä.
  • 6.5.2018 ao. työaikamuodossa olevien palkansaajien säännöllinen työaika on 7.5.2018 alkaen 37 tunnin ja 30 minuutin sijaan 38 tuntia ja 15 minuuttia (täysi työaika.
  • Ao. palkansaajille maksetaan työajan pitenemisestä johtuen tehtäväkohtaiseen palkkaan 2,4% suuruinen korotus 1.5.2018.
  • KTK:n jäsenistä tässä työaikamuodossa ovat olleet erityisesti terveystarkastajat

Muita muutoksia

Neuvotteluissa oli voimakkaasti esillä Kiky-sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen kompensaatiovaatimus kuntasektorilla. Lomarahaleikkausten kompensaation sijaan neuvotteluissa saatiin sovittua tulevaisuuteen suuntaavasta tuloksellisuuserästä ja työn ja perheen yhteensovittamista helpottavista ja tasa-arvoa parantavista uudistuksista.

Jokaiselle kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevalle maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä paikallinen kertaerä. Sen suuruus on 9,2 % varsinaisesta palkasta. Kertaerän saaminen edellyttää, että palvelussuhde työnantajaan on voimassa 3.9.-18.11.2018 ja tälle ajanjaksolle kohdistuu vähintään yksi palkallinen päivä. Kertaerää ei makseta, jos työntekijällä/viranhaltijalla ei ole kyseisenä ajanjaksona yhtään palkallista päivää. Palkallinen päivä voi olla esimerkiksi vuosiloma, palkallinen virka-/työvapaa, työntasausvapaa tai päivystysvapaa. Palvelussuhteen ei tarvitse olla enää voimassa tammikuussa 2019.

Palkallinen isyysvapaa piteni kuudesta päivästä 12 päivään.

Tilapäinen enintään neljän päivän mittainen hoitovapaa (kolme päivää näistä palkallisia) oli aiemmin mahdollista alle 10-vuotiaan, äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseksi. Ikäraja nousi 12 vuoteen 1.2.2018 alkaen.

Lisäksi takautuvasti myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan johdosta tehtävästä sairausajan palkan takaisinperinnästä pääosin luovuttiin.