Koronaviruksen seurauksena yhteistoimintaneuvottelut on käynnistetty usealla työpaikalla ja myös kunnat ovat päätyneet lomautuksiin.

Olemmekin koonneet tähän tietopakettiin ohjeet lomautustilanteita varten sekä tietoa väliaikaisista lakimuutoksista työttömyysturvaan ja työlainsäädäntöön liittyen.

Toimi näin, jos sinut lomautetaan tai irtisanotaan koronan seurauksena

Jos sinut lomautetaan tai irtisanotaan, toimi näin:

1) Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautus- tai työttömyyspäivänä. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti, mutta se on tehtävä itse.

2) Hae ansiopäivärahaa JATTK-työttömyyskassasta. Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää, kun olet ollut lomautettuna tai työttömänä vähintään kaksi viikkoa. Jos lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa, voit hakea ansiopäivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen. Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyys- tai lomautuspäivästä lähtien. Voit lähettää hakemuksen liitteineen kassalle joko sähköisesti eAsioinnin kautta tai postitse.

Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen. Sitä ei siis voi hakea kuluvalta tai tulevilta päiviltä. Ansiopäivärahaa on haettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan. Lähetä jatkohakemukset joko neljän täyden kalenteriviikon (ma-su) tai yhden kalenterikuukauden välein.

Ensimmäistä hakemusta varten JATTK-työttömyyskassa tarvitsee seuraavat tiedot:

- kopio työsopimuksesta,

- palkkatodistus 26 kalenteriviikolta ennen lomautuksen tai työttömyyden alkua ja

- irtisanomisilmoitus (jos sinut on irtisanottu) tai

- kopio lomautusilmoituksesta (jos sinut on lomautettu)

Jos työnantajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työviikolle, hakemus tulee täyttää täysiltä kalenteriviikoilta. Jos työnantajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työpäivälle, hakemus tulee täyttää palkanmaksujaksoissa (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi). Liitä tuolloin mukaan myös palkkalaskelma hakujaksoa vastaavalta ajalta.

Huomioithan, että liitteet käydään läpi vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Väliaikaisten lakimuutosten myötä lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Lomautetuilla ei myöskään ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin. Nämä lakimuutokset koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja ovat voimassa 31.7.2020 asti.


 

Muistathan ilmoittaa pitkästä lomautuksesta myös KTK:n jäsenpalveluun

Alennettua jäsenmaksua (10,50 e/kk) maksetaan, mikäli lomautus tai työttömyys kestää vähintään kokonaisen kalenterikuukauden. Jäsenpalveluun tuleekin ilmoittaa lomautuksen ajanjakso, mikäli palkkatuloja ei kuukauden aikana ole. Alennettu jäsenmaksulasku lähetetään kotiin kolmen kuukauden välein takautuvasti.

Työsuhteen päättymisestä on myös aina ilmoitettava Jäsenpalveluun.

Voit olla yhteydessä sähköpostitse jasenpalvelu@ktk-ry.fi tai puhelimitse 0207 738 680 (klo 9-15).


 

Työttömyysturvan väliaikaiset lakimuutokset hyväksytty eduskunnassa

Työttömyysturvan omavastuuaikaa, enimmäismaksuaikaa ja työssäoloehtoa koskevat määräaikaiset lakimuutokset on hyväksytty eduskunnassa 9.4.2020. Laki on voimassa 15.4.–6.7.2020 mutta niitä sovelletaan jo aiemmin alkaneisiin lomautus- ja työttömyysjaksoihin.

Omavastuuaika

Lakimuutoksen myötä lomautetut ja irtisanotut työntekijät saavat työttömyysetuuden työttömyyden ensimmäisestä päivästä alkaen. Muutos koskee henkilöitä, joiden omavastuuajan ensimmäinen päivä alkaisi 16.3.–6.7.2020.

Lomautettujen enimmäismaksuaika

Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei tällöin kulu ajalla 16.3.-30.6.2020. Muiden ansiopäivärahaa saavien enimmäismaksuaika sen sijaan kuluu edelleen kuten ennenkin.

Työssäolo- ja jäsenyysehto

Jotta ansiopäivärahaa voi saada, on täytettävä työssäoloehto sekä kassan jäsenyysehto. Nyt työssäoloehdon täyttymiseen riittää 13 kalenteriviikkoa, jos normaali 26 kalenteriviikon työssäoloehto ei täyty. Työssäoloehtoa kerryttävää työtä tulee olla tehty vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeen ja ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on oltava viimeistään 5.7.2020. Jäsenyysehto on tällöin 13 viikkoa.

Työssäoloehdon puolittuminen koskee myös yrittäjän ei-omistavassa asemassa olevia perheenjäseniä, joiden työssäoloehto laskee 52 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon. Myös jäsenyysehto laskee 26 viikkoon.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturvaan ei tehty muutoksia ansiopäivärahan osalta. Ansiopäivärahaa voidaan jatkossakin maksaa, jos yritystoiminta on lopetettu, yritystoiminnassa työskentely on päättynyt tai yritystoiminta on sivutoimista tai lyhytkestoista.

Lakimuutoksen seurauksena yrittäjä voi kuitenkin saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi. Työmarkkinatuen ehtoina on, että päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Muutos on voimassa ajalla 16.3.-30.6.2020.

Ansiopäivärahan hakeminen muutostilanteessa

Ansiopäivärahaa haetaan samalla tavalla kuin aiemminkin. Ilmoittaudu heti lomautuksen tai työttömyyden alkaessa TE-toimiston verkkopalvelussa työnhakijaksi. Ansiopäivärahaa voit hakea JATTK:sta kahden viikon kuluttua lomautuksen tai työttömyyden alkamisesta.


 

JATTK:n asiakaspalvelu palvelee normaalisti mutta hakemusten käsittelyssä esiintyy viivettä

JATTK:n asiakaspalvelu auttaa kassan jäseniä normaaliin tapaan puhelimitse ja sähköisesti. Kassa seuraa aktiivisesti koronavirukseen liittyviä viranomaisten tiedotteita ja tekevät toimenpiteitä, joiden avulla varmistavat palveluiden sujuvuuden myös poikkeustilanteen aikana.

Jotta palvelukanavat eivät ruuhkautuisi ja hakemuksia päästäisiin käsittelemään nopeammin, otathan kassaan yhteyttä vain yhden kanavan kautta. Kassan jäsenille suosittelemme eAsiointia, jossa voit tarkistaa ja päivittää omat yhteystietosi, hakea ansiopäivärahaa ja toimittaa kassalle tarvittavia liitteitä sekä lähettää ja vastaanottaa viestejä.

JATTK:n kotisivuilta löytyy runsaasti tietoa työttömyysturvasta, joten vilkaisethan ennen yhteydenottoa, löytyykö vastaus jo sieltä. Näin autat meitä välttämään asiakaspalvelun ruuhkautumisen.

Koronaepidemian seurauksena lomautukset ovat lisääntyneet runsaasti. Tämän vuoksi myös JATTK:n saapuvien hakemusten määrä tulee kevään aikana moninkertaistumaan normaalitilanteeseen verrattuna. Tämä tulee aiheuttamaan viivettä etuuksien maksamisessa. Kassa tiedottaa tilantesta tarkemmin Ajankohtaista-osiossa, kun tilanteesta on tarkempaa tietoa.


 

Väliaikaisia muutoksia myös työlainsäädäntöön

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus sopivat maaliskuussa 2020 koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Muutokset koskevat vain työlainsäädäntöä ja yksityistä sektoria (yritykset, yhdistykset ym.). Alakohtaisissa työehtosopimuksissa voi olla laista poikkeavia määräyksiä.

***********************************************************************

HUOM! Kuntasektorilla lomautusilmoitus on KVTES:n nojalla edelleen annettava vähintään kuukautta (1 kk) ennen lomautuksen alkamista. Kunta-alalla yhteistoimintaneuvottelut on käytävä ennen lomautuspäätöstä.

Yt-neuvotteluesitys on toimitettava henkilöstölle viimeistään 5 vuorokautta ennen yt-neuvotteluiden aloittamista. Lomautuksen perusteista on pitänyt neuvotella joko 14 vrk tai 6 viikkoa riippuen toimien kohteena olevan henkilöstön määrästä.

***********************************************************************

1.4. – 30.6.2020 voimassa olevat, yksityistä sektoria koskevat lakimuutokset:

 

Nopeutettu lomautusprosessi yt-lain piirissä oleville yrityksille:

Työnantajan on annettava työntekijöille yt-lain tai työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukaisesti yt-neuvotteluesitys. YT-lain mukaan neuvotteluesitys tulee antaa viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Neuvotteluesitysajan päättymisen jälkeen yt-neuvotteluja tulee käydä yt-lain mukaisesti 5 päivän ajan (norm. 14 päivää tai 6 viikkoa). Vähimmäisneuvotteluajasta voidaan sopia toisin yt-neuvotteluissa.

YT-neuvottelujen päättymisen jälkeen työnantajan tulee antaa lomautettaville työntekijöille ja näiden luottamusmiehille työnantajaa sitova lomautusilmoitus. Työsopimuslain mukaan lomautusilmoitus on annettava viimeistään 5 päivää (norm. 14 päivää) ennen lomautuksen alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Myös määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa

Työnantaja voi lomauttaa myös määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän samassa laajuudessa kuin toistaiseksi voimassa olevan työntekijän. Lomauttaminen on siis lain mukaan mahdollista, jos työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen.

Jos määräaikaisen työntekijän lomautus alkaa ennen lain voimassaoloajan päättymistä eli viimeistään 30.6. ja jatkuu lain voimassaolon päätyttyä, tämä on sallittua niin kauan kuin  lomauttamisen perusteet ovat olemassa kyseisen määräaikaisen työntekijän kohdalla.

Työehtosopimuksessa voi olla lomauttamisesta poikkeavia määräyksiä, joita työnantajan tulee noudattaa lain sijaan. 

Työsopimuksen saa purkaa koeajalla myös taloudellisella syyllä

Työnantaja voi purkaa koeajalla olevan työntekijän työsuhteen myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella, eli jos työnantajan edellytykset tarjota työtä työntekijälle ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi. Oikeutta koeaikapurkuun ei lain mukaan kuitenkaan ole, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin.

Työehtosopimuksessa voi olla koeaikapurusta poikkeavia määräyksiä, joita työnantajan tulee noudattaa lain sijaan.

Irtisanotun takaisinottovelvollisuus 9 kuukautta

Jos työntekijä on irtisanottu taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä, työnantajan on tarjottava työtä työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (norm. 4 tai 6 kuukauden) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Työnantajan tulee noudattaa 9 kuukauden takaisinottoaikaa silloin, kun työnantaja on antanut työntekijälleen irtisanomisilmoituksen lain voimassaoloaikana eli 1.4. – 30.6. Työsuhde voi päättyä eli irtisanomisaika kulua umpeen vasta lain voimassaolon päättymisen jälkeen.


KTK:n työsuhdeneuvonta

Työpaikalla lomautuskysymyksissä on ensisijaisesti hyvä ottaa yhteyttä omaan jukolaiseen luottamusmieheen. Jos et tiedä luottamusmiestäsi tai työpaikallanne ei sellaista ole valittu, voit kääntyä myös KTK:n työsuhdeneuvonnan puoleen.

Työsuhdeneuvonta palvelee sähköpostitse osoitteessa tyosuhdeneuvonta@ktk-ry.fi tai puhelimitse 09- 425 77 491 (klo 14-16).