Eläkeratkaisu syntyi, AKAVA ei mukana

26.9.2014

Pitkään neuvoteltu eläkeratkaisu on hyväksytty muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen kuin AKAVAn hallinnoissa. Eläkeratkaisu sisältää merkittäviä muutoksia eläke-etuuksiin.  Tarkoitus on, että tosiasiallinen eläkkeelle jäämisikä nousisi vähintään 62,4 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä.  Ratkaisun on tarkoitus myös mm. pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta runsaan prosenttiyksikön (1,1%).

Vanhuuseläkkeen uusi alaikäraja on 65 vuotta ja yläikäraja 70 vuotta, muutos toteutuu henkilötasolla asteittain siten, että eläkeikä nousee 3 kuukautta vuodessa vuonna 1955 syntyneistä lukien. Uusia ikärajoja sellaisenaan sovelletaan vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneisiin. Osa-aikaeläke korvataan osittain varhennetulla vanhuuseläkkeellä joka poikkeaa osa-aikaeläkkeestä mm. siten, että siihen ei liity palkka- eikä työaikaseurantaa. Sen aikana voi siis olla tekemättä työtä lainkaan tai tehdä vapaasti työtä, sen vaikuttamatta ao. eläkkeen määrään. Työkyvyttömyyseläkettä täydennetään pitkän työuran tehneille 63-vuotiaille tarkoitetulla työuraeläkkeellä. Pitkällä työuralla tarkoitetaan vähintään 38 vuoden pääosin henkisesti ja/tai fyysisesti raskasta työuraa.  

Eläkettä kertyisi 17 vuoden iästä alkaen 1,5 % vuodessa koko työuran ajalta. Nykyiset työuran loppupään paremmat karttumat siis poistuvat. Vuoden 2025 loppuun kuitenkin ikävälillä 53-62 vuotta karttuma on nykyinen 1,7 % vuodessa. Nykyinen 63-67 vuotiaisiin sovellettu 4,5 %:n ns. superkarttuma poistuu ilman siirtymäaikaa. Mikäli työntekijä lykkää  vanhuuseläkkelle siirtymistään korotetaan karttunutta  eläkettä 0,4 % lykkäyskuukautta kohti. Tämän lykkäyskorotuksen vaikutus on varsin vaatimaton nykyisiin kannusteisiin nähden. Työntekijän työeläkemaksu vähentää nykyisin eläkkeen perusteena olevaa palkkaa, siis pienentää eläkettä. Tämä vähenteisyys poistuu. Julkisen sektorin osalta ns. vanhan eläkejärjestelmän aikanaan valinneet eivät ole eläkeiän korotuksen piirissä.

Eläkeratkaisussa sovittiin myös hyvin vaatimattomasta työelämäpaketista ja eläkkeiden rahoituksesta jatkossa sekä eläkejärjestelmän sopeutumisesta elinajan pitenemiseen.

Uusien eläkesäännösten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn tiedote: http://www.juko.fi/?x18668=333181