# Pääsopijajärjestöt antoivat lausunnon kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitykseen

17.4.2012

 

 

Kunta-alan palkansaajia edustavien pääsopijajärjestöt antoivat 13.4.2012 lausuntonsa valtiovarainministeriölle kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä

 

Henkilöstön asema muutoksissa

Kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan unioni ry, Tekniikka ja Terveys KTN ry sekä Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry antoivat yhteisen kannanoton henkilöstön asemasta kunnallishallinnon rakenne-uudistuksessa. Suomen tulevasta kuntajaotuksesta riippumatta kunta-alan henkilöstön asema ja vaikutusmahdollisuudet muutoksissa on turvattava.

Kuntarakennemuutosten onnistumisen sekä laadukkaiden palveluiden säilymisen ja kuntien toiminnan tuloksellisuuden kannalta tärkeää on osaava, motivoitunut ja koulutettu työvoima.
Kuntien henkilöstön korkea ammattitaito ja osaaminen tulee turvata jatkossakin, sekä taata henkilöstölle hyvät työskentelyolosuhteet. Henkilöstön osaaminen on varmistettava jatkossa säännöllisellä henkilöstökoulutuksella.

Palvelussuhdeturva

Hallitusohjelmassa on henkilöstön asemaa koskeva seuraava kirjaus: ”Henkilöstön asema muutosprosesseissa turvataan nykylainsäädännön tasoisena.” Tämän kirjauksen mukaisesti kuntien henkilöstön palvelussuhdeturva on turvattava niin, että kuntien henkilöstöä ei voida irtisanoa tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla tehtävistään viiden vuoden aikana siitä, kun uusi organisaatio aloittaa toimintansa. Koska kuntien henkilöstöä ei voi asettaa eriarvoiseen asemaan keskenään, on sama palvelussuhdeturva ulotettava koskemaan myös niitä kuntasektorin työntekijöitä, jotka siirtyvät kuntien tekemien päätösten myötä muun kuin kunnallisen työnantajan palvelukseen.

Liikkeenluovutuksen periaatteet

Kaikissa kuntauudistuksesta johtuvissa tilanteissa, joissa kuntien viranhaltijoiden ja työntekijöiden työnantaja muuttuu, on henkilöstön siirroissa noudatettava liikkeen luovutuksen periaatteita.

Henkilöstön osallistuminen

Muutosten suunnitteluvaiheessa ja uusien organisaatioiden käynnistyessä henkilöstön edustajille on varattava riittävät toimintamahdollisuudet. Kuntien henkilöstö on otettava mukaan jo heti muutosten valmisteluvaiheessa ja pääsopijajärjestöjen edustajien mukanaolo on turvattava kaikissa kuntarakennemuutoksiin liittyvissä työryhmissä. Tulevaan kuntarakennelakiin on kirjattava vielä nimenomaiset säädökset henkilöstön edustajien aseman turvaamiseksi muutosprosesseissa.
Lain säädöksien noudattamisen varmistamiseksi em. lakiin on myös kirjattava sanktiot lain velvoitteiden laiminlyönnin varalta. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteis-toiminnasta kunnissa jättää henkilöstön vaikutusmahdollisuudet muutostilanteiden valmistelussa nyt liian heikoiksi.

Riittävät resurssit muutostilanteisiin

Muutosten henkilöstövaikutusten arvioinnit on tehtävä huolella ja muutosprosessien toteuttamiseen henkilöstön osalta on varattava riittävät määrärahat.

Palkkausjärjestelmien ja palkkojen harmonisointiaika on säädettävä laissa enintään kahden vuoden pituiseksi, jotta tulevaisuudessa vältyttäisiin liian pitkistä harmonisointiajoista johtuvista ongelmista.

Mikäli uudistuksessa syntyy pinta-alaltaan suuria kuntia tai muita yhteistoiminta-alueita, niin silloin on huomioitava henkilöstön liikkumisesta aiheutuvat lisäkustannukset ja niiden rahoitus on myös turvattava. Kuntauudistusta tehtäessä tulee myös osoittaa riittävä rahoitus uudistuksen johdosta syntyneisiin tarpeisiin uudistaa virka- ja työehtosopimuksia. Kuntarakenneuudistuksessa on velvoitettava pääsopijajärjestöt sekä työnantajat selvittämään luottamusmies- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytykset uusissa toimintaympäristöissä.

Muutosturva

Työhyvinvoinnin turvaamiseksi ja muutosten hallitsemiseksi on luotava yhteiset valtakunnalliset pelisäännöt kuntauudistusten käytännön toteuttamiseen. Henkilöstön aseman turvaamiseksi on myös luotava erillinen lainsäädännössä säädetty toimenpideohjelma. Ohjelman tulisi olla periaatteiltaan sama kuin rakennemuutos-paikkakunnilla olevat toimenpideohjelmat. Siinä irtisanotuille tai irtisanomisuhan alla oleville työntekijöille suunnattaisiin erillisinä muuntokoulutuksina soveltuvia työllistämis- ja kouluttautumistoimia. Henkilöstön uudelleenkoulutuksilla turvataan se, että kunta-
alan työntekijät sijoittuvat sellaisiin tehtäviin uusissa organisaatioissa, joissa he pystyvät tekemään laadukasta ja tuottavaa työtä myös tulevina vuosina.

Kunta-alan eläkkeiden rahoitus turvattava

Kuntauudistuksen yhteydessä on turvattava myös se, että Kuntien eläkevakuutuksen rahoituspohja ei merkittävästi heikkene. Mikäli rakenneuudistuksesta seuraa merkittävää palvelujen yksityistämistä, aiheuttaa tämä nousupaineita kuntien eläkevastuisiin. Tämä puolestaan johtaa kehitykseen, jossa kuntien tuottamien palveluiden kustannukset nousevat ja kunnallisten palveluiden asema palvelujen kustannusvertailussa heikkenee.

Lopuksi

Kuntauudistus on välttämätön, mutta se tulee suunnitella, valmistella ja toteuttaa kokonaisuutena, jossa samanaikaisesti huomioidaan ja käsitellään kaikkia kuntien palveluita. Kuntauudistuksesta ei saa tulla kunnallisten palveluiden ulkoistamisautomaattia.

Järjestöt edellyttävät, että ne voivat myös jatkossa osallistua kuntarakenneuudistuksen
jatkovalmistelutyön eri vaiheisiin.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Kunta-alan unioni ry

Tekniikka ja Terveys KTN ry 

Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry