Kannanotto ympäristöterveydenhuollon asemasta SOTE-uudistuksessa

13.9.2014

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOA EI PIDÄ SIIRTÄÄ OSAKSI SOTE-ALUEITA

 

Ympäristöterveydenhuolto järjestetään tällä hetkellä kunnallisena toimintana ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) nojalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla. Tätä organisoitumista on toteutettu jo kymmenen vuoden ajan ja se on osoittautunut käytännön työn ja synergiaetujen osalta oikeaksi.

 

Valtion talouden tarkastusvirasto (VTV) julkaisi keväällä 2014 tuloksellisuuskertomuksen ympäristöterveydenhuollosta. Tuloksellisuuskertomuksessa VTV näkee ympäristöterveydenhuollon siihen käytettyjä resursseja merkittävämpänä kokonaisuutena erityisesti terveyshaittojen ehkäisemisen ja taloudellisten haittojen poistamisen näkökulmasta. Kertomuksessa todetaan, että ympäristöterveydenhuolto toimii suurelta osin hyvin yhteistoiminta-alueilla, eikä järjestämisvastuun osalta ole tarvetta muutoksiin.

 

Viranhaltijoiden toimiminen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella on parantanut myös viranhaltijoiden riippumattomuutta ja toimintakykyä suhteessa toiminnanharjoittajiin erityisesti kunnallisiin toimijoihin.

 

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät edellyttävät monipuolista teknistä osaamista ja yhteistyötä muiden lupa- ja valvontatyötä tekevien viranomaistahojen kanssa. Rakennusvalvontaa ollaan siirtämässä suurempiin alueellisiin yksiköihin, kuten varmaan myös ympäristönsuojelua. Synergia sekä toiminnan samankaltaisuus huomioon ottaen, nyt olisi tarkoituksenmukaista rakentaa suurempia alueellisia valvontayksikköjä, jotka pitäisivät sisällään ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon. Edellä kuvatun yhteistyön kehittämistä ja syventämistä tukee myös se, että keskeisimmät yhteistyökumppanit päivittäessä työssä ovat juuri ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta. Ja vain näiden tahojen kanssa yhdessä toimimalla, voidaan parhaiten edistää ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä.

 

Edellisen lisäksi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ovat tällä hetkellä vain harvoin osana laajempaa terveydenhuollon kokonaisuutta. Yleensä yhteistoiminta-alueet on muodostettu yhdessä ympäristönsuojelun tai rakennusvalvonnan kanssa, joskus myös yksinään. Ympäristöterveydenhuollon ottaminen mukaan SOTE-ratkaisuun aiheuttaisi merkittävän ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden purun sekä irtaantumisen siitä kokonaisuudesta, jossa YTH parhaiten toimii. Tämä tarkoittaisi myös paljon päällekkäisiä toimintoja, joista nyt ollaan oltu pääsemässä irti.

 

Byrokratiaa ei kannata kasvattaa, vaan rakentaa tarkoituksenmukaisia ja lähellä kansalaisia toimivia lupa- ja valvontapalveluja.

 

Näiden seikkojen johdosta ympäristöterveydenhuollon ei pidä jatkossakaan olla osa SOTE-alueita.

 

 

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry

 

Keijo Houhala                              Sampo Kilpeläinen

puheenjohtaja                            alueasiamies

 

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n jäseninä on 90 prosenttia alalla työskentelevistä tarkastajista.

 

 

Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry

Teemu Holmen

Puheenjohtaja

 

Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry:n on alan ammattillis-aatteellinen järjestö, jonka jäseninä on 200 ympäristöterveydenhuollon ammattilaista.