Pohjaa JUKOn strategiatyöhön

KTK:n luottamusmiehet tekivät pohjaa neuvottelujärjestö JUKOn strategiatyöhön

JUKOn jäsenjärjestöt on kutsuttu mukaan neuvottelujärjestössä aloitettuun strategiatyöhön. KTK halusi selvittää luottamusmiestemme mielipiteet ja viedä ne strategiatyön pohjaksi. Kyselyyn osallistui 119 luottamusmiestä (kysely toimitettiin 419 luottamusmiehelle). Vastausprosentti on hyvä eli 28,4%. Tulokset käsiteltiin KTK:n hallituksen seminaarissa 1.9 ja toimitettiin JUKOon .

Yhteenveto kyselystä elokuussa 2016

Vastaajat : Pääluottamusmiehet, varapääluottamusmiehet, KTK:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Vastausprosentti 28,4 (n=119)

Vastausten pohjalta voidaan todeta seuraavia näkökulmia:

KTN:n paikallisyhdistykset kokoavat tulevaisuudessakin kuntatekniikan porukan paikallisesti yhteistoimintaan, yhdistyksiä tarvitaan vaaliorganisaationa, yhteishengen luojina ja taustoittajina.

Erityisesti TS-sopimusta tarvitaan ja paikalliset sopimusalakohtaiset JUKOn luottamusmiehet ovat tärkeitä. Kaikki kuntatekniset on koottava yhteistoimintaan.

1) Jokaisen jäsenryhmän identiteettiä ja vaikutusmahdollisuuksia pitää kunnioittaa, koska alat haluavat itse vaikuttaa asioihinsa.

2) Ryhmien itse tuottamalla tarustamateriaalilla pärjätään neuvotteluissa paremmin.

3) Jäsenryhmillä pitää olla sopimusaloittain omat edustajat hoitamassa ryhmän sopimus- ja neuvotteluasioitaniin paikallisesti (pääluottamusmiehet) kuin valtakunnallisesti (sopimusneuvottelijat).

4) Viestintää halutaan monikanavaisesti, joka keskittyy edunvalvontaan eri kohderyhmille.

5) Julkisen tekniikan toimijoiden voimia on hyvä yhdistää tulevaisuudessa, koska tekniikalla on oma identiteetti.

KTK:ssa ovat teknisen alan parhaat asiantuntijat ja tuki / palvelut paikallisiin neuvotteluihin sekä kouluttajat luottamusmiehille tekniikan näkökulmiin. KTK:n pitää seurata ja ottaa kantaa tekniikan kysymyksiin sekä viestiä niistä aktiivisesti. Jäsenet haluavat puolustaa nimenomaan kuntatekniikkaa.

KTK:laiset toimijat nähdään tärkeänä osana JUKOn toiminnassa. Kuntateknisten työ on merkittävää kaikelle yhteiskunnan toimivuudelle ja toiminnalle.

JUKOn pitää olla neuvottelukanava eri sopimusalueilla (sopimuskohtaiset pääluottamusmiehet: KVTES, OVTES, LS ja TS) oleville jäsenilleen. Neuvottelujen valmistelu ja neuvottelutulosten käsittely pitää alistaa niiden jäsenten käsittelyyn keitä asiat koskevat. Kuntatekniset pitävät omaa palkkausjärjestelmää (TS-sopimus) erittäin tärkeänä, jotta alan erityispiirteet tulevat huomioonotetuiksi. JUKOn viestintä pitää kohdistua edunvalvonnallisiin asioihin ja ohjeistuksiin.

JUKOlaista toimintaa on trpeellista tuoda lähemmäksi jäsentä, esimerkiksi monikanavaisella viestinnällä. Julkisen sektorin voimia pitää jatkossa yhdistää.

JUKOlla tulisi olla alueellista toimintaa, esimerkiksi alueelliset yhdistykset KTK:n oman toiminnan (toimintarenkaat) ohella. JUKOn tulee olla läpinäkyvä, kustannustehokas, nopea, elää ajan hengessä, olla jäsenten äänitorvena ja korostaa edunvalvontaa - ei hallintoa.

Jäsenet haluavat asioitaan hoidettavan heidän kertomien tavoitteiden ja reilun pelin mukaisesti, ennakoiden ja tasapuolisesti.