KUNTA-ALA JATKAA NEUVOTTELUJA

Kunta-alan neuvottelut jatkuivat tänään klo 15 päättyivät tältä päivältä illalla klo 19 jälkeen. Neuvotteluja jatketaan keskiviikkona 7.2. klo 19. Neuvotteluissa on edetty hyvässä hengessä.

Osapuolet neuvottelivat tiiviisti iltapäivästä lähtien muun muassa lomarahaleikkauksen kompensaatiosta. Neuvotteluissa on edetty hyvässä hengessä.

 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi 6.2.2018 klo 7

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kaikkien kunnallisten virka- ja työehtosopimusten piirissä 06.02.2018 klo 07.00 alkaen toistaiseksi, poissulkien viranhaltijat. Sen päättymisestä ilmoitetaan erikseen.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ollesa voimassa pitäydytään vain omissa tehtävissä ja toteutetaan normaalia työaikaa.

JUKO ry on myös päättänyt mahdollisen lakkovaroituksen jättämisestä tilanteen niin vaatiessa.

JUKOn päätös koskee myös KTK:n jäseniä, jotka eivät ole virkasuhteessa. Virkasuhteisten kohdalla ainoa luvallinen työtaistelutoimenpide on lakko.

Kunta-alan työsuhteisten ylityö- ja vuoronvaihtokielto käytännön ohjeita:

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia JUKO:n kuuluvissa liitoissa kunta-alalla työskenteleviä työsuhteisia työntekijöitä. Kiellon ulkopuolelle on siis rajattu kunnalliset viranhaltijat. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske lisätyön tekemistä.

Mitä ylityökielto tarkoittaa? Työntekijä tekee normaalin säännöllisen työajan, mutta ei suostu tekemään ylityötä.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa? Työntekijä tekee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkityn työajan.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain sovittaessa tai perustellusta syystä. Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?

Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan. Tästä syystä, varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä.

Liukuva työaika?

Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa, liukumia ei kerrytetä. Ylityötä ei saa tehdä.

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Lisätyö ei ole kiellon piirissä.  Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.

Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta ei kenenkään henki ja terveys saa vaarantua.

Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät/yksiköt joissa henki ja terveys voi vaarantua.

Näitä voi olla esim. teho-osaston tehtävät tai kiireellisten leikkausten edellyttämät työtehtävät.

Lisätietoa myöhemmin tiedotteessa ja KTK:n nettisivuilla.