Turun Arkeaan paikallinen sopimus

Turun kaupungin omistama ruoka-, siivous-, toimitila-, kiinteistönhoito- ja talotekniikkapalveluja tuottava Arkea Oy ilmoitti syyskuussa 2019 vaihtavansa työnantajaliittoa ja siirtävänsä yhtiön työntekijät halvempien työehtosopimusten piiriin. Kiista työehdoista oli valmis.

Tekniikka ja Terveys KTN ry asetti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Arkea Oy:ssä ja Kuntec Oy:ssä 27.11.2019 klo 06.00 alkaen toistaiseksi. Ylityökielto päättyi 9.12.2019.

Arkean työehtosopimusneuvottelut olivat vaikeat. Koko syksyn kestänyt ja joulu-marraskuussa tiivistynyt työehtosopimuskiista ratkesi vasta joulukuun alussa työtaistelutoimien ja pitkien neuvottelujen jälkeen. Lopputuloksena Arkea siirtyy takaisin AVAINTA ry:n jäseneksi ja sille räätälöity paikallinen sopimus tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Voimassaolo päättyy nykyistä AVAINTES:ta seuraavan sopimuskauden päättyessä.

Sopimuksen myötä AVAINTES:n soveltaminen yhtiössä jatkuu. Arkea luopuu päätöksestään siirtää henkilöstö MaRan ja KITA:n työehtosopimusten piiriin.

Sopimuksella pyritään mahdollistamaan Arkean toiminnan jatkuminen, palauttamaan työrauha sekä turvaamaan työntekijöiden työsuhteen keskeiset ehdot. AVAINTES:n soveltamisen jatkuessa muun muassa palkka kokemuslisineen, vuosilomat sekä palkalliset sairauslomat säilyvät ennallaan.

Työehtosopimusshoppailusta tulee tehdä loppu. Postin työehtosopimuskiista sai paljon julkisuutta, mutta esimerkiksi Arkean sopimus koskettaa huomattavasti suurempaa työntekijäjoukkoa. Vastaavia uusia tapauksia kytee pinnan alla, ja meidän tuleekin välittömästi puuttua niihin, kun saamme ne tietoomme. Työnantajan tekemä yksipuolinen päätös vaihtaa työehtosopimusta ehdoiltaan huonompiin tuntuu epäoikeudenmukaiselta. Tämä shoppailu ei ole toimivan neuvottelukulttuurin mukaista eikä johda hyvään lopputulokseen. Ennaltaehkäisy on huomattavasti helpompaa kuin jo syntyneiden kiistojen ratkaisu. Työnantajan ja työntekijäliittojen kanssa yhteisesti neuvotellen ja sopien turvataan paremmin työntekijöiden oikeudet. Työehtojen heikentäminen ei paranna palveluiden laatua eikä lisää tuottavuutta.

Sari Estilä
puheenjohtaja


 

Luottamusmiehet ovat edunvalvontamme selkäranka!

KTK:n jäsenten tehokas edunvalvonta paikallistasolla perustuu pitkälti luottamusmiesten tärkeään työhön. Sen takia on erittäin olennaista, että kaikki pääluottamusmies- ja luottamusmiespaikat täytetään. Edunvalvonnan toimimisen lisäksi kyse on KTK:n vaikuttavuudesta työnantajien sekä muiden järjestöjen silmissä. Ellemme pidä kiinni oikeudestamme asettaa omia pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä, heikennämme asemaamme neuvotteluissa. Silloin on vaarana, että ajan myötä menetämme oikeuden omiin henkilöstön edustajiin. Väistämättä tämä johtaisi siihen, että jäsentemme työsuhteiden ehtojen valvominen sekä kaikki muu toiminta paikallisella tasolla vaikeutuisi tai kävisi jopa mahdottomaksi.

Kunta-alalla toimimme osana JUKO:n luottamusmiesjärjestelmää. Sitä kautta meillä on kunnissa ja kuntayhtymissä oikeus asettaa pääluottamusmies sekä erikseen sovittava määrä luottamusmiehiä hoitamaan teknisten edunvalvonta.

Kuntien omistamissa osakeyhtiöissä, joissa sovelletaan AVAINTA ry:n työehtosopimusta, toimimme neuvottelujärjestö KTN:n kautta. Saamme asettaa luottamusmiehen kaikkiin yhtiöihin, joissa meillä on vähintään kaksi jäsentä. Tietoomme on kuitenkin tullut, että tätä oikeutta ei kaikissa yhtiöissä hyödynnetä.

KTK toivoo, että oikeutta asettaa pääluottamusmiehiä tai luottamusmiehiä jatkossa hyödynnetään kaikissa kunnissa, kuntayhtymissä sekä kunnallisissa osakeyhtiöissä. KTK:n henkilökunta, erityisesti työmarkkina-asiamiehet ovat luottamusmiesten tukena ja auttavat mahdollisissa haasteissa. Järjestämme myös luottamusmieskoulutuksia säännöllisesti. Tule siis rohkeasti mukaan tekemään yhteistä edunvalvontaa!

Lisätietoja:
työmarkkina-asiamies Tomas Wass, tomas.wass@ktk-ry.fi, 040 525 0515
koulutus- ja kenttäpäällikkö Sampo Kilpeläinen, sampo.kilpelainen@ktk-ry.fi, 040 731 0069


 

Ympäristöterveydenhuolto ei kuulu SOTE-alueisiin

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry esittää, ettei ympäristöterveydenhuoltoa sisällytetä osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista.

Ympäristöterveydenhuolto on ennalta ehkäisevää teknistä kansanterveystyötä, joka toimii kunnissa muiden teknisten viranomaispalvelujen yhteydessä ja ohella ja tekee saumatonta yhteistyötä kunnan rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja kaavoituksen kanssa. Kunnissa tekninen toimi vastaa elinympäristön viihtyisyydestä, terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Samalla se turvaa elinkeinoelämälle toimivan infrastruktuurin, jonka palveluiden ja rakenteiden ympärille yritystoiminta voidaan rakentaa. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n näkemyksen mukaan ympäristöterveydenhuolto tulisi kytkeä nykyistä tiukemmin kunnan teknisten viranomaistoimintojen osaksi. 

KTK on selvittänyt teknisten viranomaistoimintojen, prosessien ja verkostojen synergiaetuja, yhdistämistä ja toimivuutta kysellen eri kuntien näkemyksiä. Selvityksen mukaan kuntien teknisten viranomaistoimintojen yhdistäminen tuo paljon synergiaetuja, minkä takia ympäristöterveydenhuolto tulee säilyttää muiden teknisten viranomaispalvelujen osana. KTK:n kyselytutkimuksen mukaan suurimman kannatuksen sai rakennusvalvonnan, kaavoituksen, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon osien yhdistelmä tai koko viranomaistoimintojen yhdistäminen. Myös Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta on tehnyt Jarno Parviaisen johdolla asiasta tutkimusta (Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon uudelleen organisoinnin lähtökohdat, 2017) ja tullut samansuuntaisiin johtopäätöksiin.

Ennaltaehkäisevän kansanterveystyön kannalta on välttämätöntä, että kunnan eri viranomaistoiminnot liittyvät saumattomasti yhteen. Vain tällä tavoin voimme vaikuttaa turvallisen ja terveellisen tulevaisuuden rakentamiseen yhteiskunnan toimintaa ohjaavia normeja noudattaen tai niitä sujuvoittaen. Tällöin tulevat tarkemmin huomioitua alueelliset ja paikalliset erityispiirteet sekä eroavaisuudet, joita kiistatta on olemassa. Siirtämällä ympäristöterveydenhuolto SOTE-alueille paikallinen tuntemus, läheisyys ja tietotaito katoavat. 

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry toivoo, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista valmisteleva työryhmä ottaa nämä näkemykset huomioon asian valmistelussa. 

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry on Asiantuntijoiden ja esimiesten ammatti- ja edunvalvontajärjestö. Suurin osa ympäristöterveydenhuollossa toimivista tarkastajista on KTK:n jäseniä.

KTK:n kannanotto on lähetetty sosiaali- ja terveysministeriöön 26.11.2019.


 

Aktiivimallin leikkuri ja velvoitteet puretaan vuoden 2020 alussa


Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen aktiivimallin kumoamisesta 1.1.2020 alkaen.
Aktiivimallin poistamiseen liittyvä lakiehdotus tarkoittaa, että työttömyyspäivärahaa saavan aktiivisuutta ei enää seurata eikä työttömyysturvaa leikata aktiivimallin perusteella 1.1.2020 tai sen jälkeen maksettavilta työttömyyspäiviltä. Jos työttömyysetuutta on aiemmin aktiivimallin perusteella alennettu, se palautuu normaalin suuruiseksi vuoden 2020 alusta. Jos työttömyyspäivät ajoittuvat joulukuulle, mutta tulevat maksuun tammikuussa, aktiivimalli vaikuttaa vielä työttömyysetuuden määrään.

Ansiopäivärahan taso nousee


Työttömyysturvan taso nousee ensi vuonna indeksikorotuksen takia ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen. Ansiopäivärahan tasoon vaikuttavat ensi vuonna myös työttömyysturvaan tehty tasokorotus sekä palkasta sosiaalivakuutusmaksujen perusteella tehtävän prosenttivähennyksen pieneneminen. Ansiopäivärahan kohdalla korotuksen suuruus riippuu osittain palkasta. Suurimmalla osalla ansiopäivärahan saajista korotuksen suuruus on noin 11 euroa kuukaudessa.

Indeksikorotus ja tasokorotus vaikuttavat päivärahan tasoon kaikkien saajien kohdalla. Prosenttivähennyksen muutos sen sijaan vaikuttaa silloin, kun päivärahan määrä lasketaan osin tai kokonaan vuonna 2020 ansaitun palkan perusteella.

 


 

 

KTK:n henkilökunta kiittää kaikkia jäseniä, luottamushenkilöitä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Toivotamme kaikille rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2020!


 

Jäsen-
palvelu tiedottaa

KTK:n toimisto hiljenee joulun viettoon.

-Jäsenpalvelu on suljettuna 21.-29.12.
-Työsuhdeneuvonta on suljettuna 24.-31.12.


 

Jäsenhankintakampanja voimassa vielä tammikuun ajan!

31.1.2020 mennessä liittyvät uudet jäsenet saavat maksuvapautuksen jäsenmaksuista liittymiskuukauden ja sitä seuraavat 2 kuukautta. Liity siis tammikuun aikana ja aloita jäsenmaksun maksaminen vasta huhtikuussa!


 

Vuoden 2020 jäsenmaksut

Jäsenmaksuihin ei tule muutoksia ensi vuonna. Kaikki jäsenmaksut pysyvät siis ennallaan.

Eläkeläisille olemme lähettäneet ensi vuoden jäsenmaksulaskut, jotka saapunevat perille viikon 51 aikana. Jäsenmaksunsa itse maksavat työssäkäyvät jäsenet saavat vuoden 2020 viitteet tammikuun aikana


 

HUOM!

Työehtosopimusneuvotteluita käydään kuluvan talven aikana useilla sektoreilla. Järjestövalmiutta on kohotettu, mikä voi tarkoittaa myös mahdollisia lakkoja. Haluamme muistuttaa jäseniämme siitä, että mahdollisen lakkoavustuksen maksamisen edellytyksenä on vähintään 3 kk jäsenyysaika.

Järjestäytymättömiä työkavereita kannattaakin nyt muistuttaa liittymään! Samalla voi hyödyntää liittymiskampanjan vielä 31.1.2020 asti! Tammikuussa liittyvä jäsen saa jäsenmaksuvapautuksen maaliskuun loppuun asti.


 

70-vuotias: Turvaa reissusi myös jäsenen matkavakuutuksen päättyessä

KTK:n jäsenilleen hankkimat matkustaja- ja matkatavaravakuutukset ovat voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana jäsen täyttää 70 vuotta. Jos olet lähdössä yli vuodenvaihteen kestävälle reissulle tai suunnittelet matkaa alkuvuoteen, huolehdithan, että sinulla on matkustajavakuutus voimassa myös 1.1.2020 alkaen.

Turvasta jatkuvan matkustajavakuutuksen voi ostaa enintään 99-vuotias. Vakuutus on voimassa 100-vuotiaaksi asti. Liiton jäsenenä saat 10 % alennuksen, kun ostat jatkuvan matkustajavakuutuksen Turvasta. Vakuutuksen myöntämiseen ei tarvita terveysselvitystä, jos vakuutusta haetaan enintään 3 kuukautta kestäville matkoille.

Tutustu matkailijan vakuutuksiin osoitteessa turva.fi/matkavakuutus.


 

Olethan huomannut KTK:n Rekrykanavan?

Onko uusi työ hakusessa? Kaipaatko vaihtoehtoja nykyiseen?

KTK kerää työnantajien ilmoituksia avoimista teknisen alan työpaikoista. Löydät ne kätevästi Rekrykanavalta. Ehkä siellä on sinunkin tuleva työpaikkasi?


 

MEMBER+ -etuja

Tulisiko kesä nyt talven keskelle? Kurkistapa Apollomatkojen tarjous Member+ -sivustolta ja säästä 75 euroa: memberplus.fi/etu/apollomatkat/

Uudenvuoden kunniaksi purukalusto kuntoon: memberplus.fi/etu/hammas-mehilainen/

Paljon muita etuja osoitteessa memberplus.fi.