# Turvallisuuskoordinaattoreiden toimintaedellytyksiä parannettava

6.6.2012

 

                   Julkaisuvapaa 28.5.2012
 
 
Turvallisuuskoordinaattoreiden käytännön toimintaedellytyksiä parannettava
 
Kesäkuun alussa 2009 tuli voimaan uudistettu asetus koskien rakennustyön turvallisuutta. Asetuksen mukaan rakennuttajan on nimettävä tehtäviään hoitamaan pätevä turvallisuuskoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluvat rakennushankkeiden valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa rakennuttajalle säädettyjen työturvallisuus- ja terveysvastuiden yhteensovittaminen ja valvominen. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja vastuut ulottuvat rakennusprojektien kaikkiin osa-alueisiin, ja ylittävät oman organisaation rajat ulottuen myös alihankkijoihin.
                                        
Nimettävällä turvallisuuskoordinaattorilla tulee olla myös tosiasiallinen mahdollisuus näiden tehtävien hoitamiseen. Hänellä pitää olla tehtävään riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset tehtävän hoitamiseksi. Rakennuttajan pitää huolehtia esimerkiksi siitä, että turvallisuuskoordinaattori saa tarvittavat tiedot ja koulutuksen tehtävään. Sinänsä pätevyyttä, toimivaltuuksia jne. ei ole määritelty erikseen asetuksessa, vaan ne harkitaan erikseen tapauskohtaisesti.
 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään ryhtyvän henkilön on tiedostettava, että työturvallisuusvastuu on henkilökohtaista, ja että hän saattaa joutua rikoslain mukaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen asioista. Rikosoikeudellista vastuuta ei ole KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n mielestä tuotu riittävästi esille. Usein tehtävät vain on määrätty jollekin henkilölle, vaikka tehtävän määrääminen tässä tapauksessa edellyttää osapuolten välillä asianmukaista sopimista esim. maksettavista korvauksista tai palkanlisästä..
 
KTK:n havaintojen mukaan turvallisuuskoordinaattoreiden nimeämiskäytännöt ovat vaihdelleet aika paljon työnantajakohtaisesti. Aina ei ole toimittu sillä tavalla, että henkilöiden oikeusturva olisi riittävästi huomioitu. Eikä työlainsäädäntöä, työehto- ja työsopimuksiakaan ole aina kunnioitettu.Joskus tehtävään on nimetty henkilöitä vastoin heidän tahtoaan. Nimettyjen henkilöiden tosiasialliset mahdollisuudet hoitaa tehtävänsä riittävillä tiedoilla, taidoilla ja valtuuksilla eivät ole aina toteutuneet.
 
KTK katsoo, että edellä mainitut puutteet turvallisuuskoordinaattoreiden tehtävien ja toimintaedellytysten järjestämisessä eivät ole omiaan edistämään asiallista ja korkeatasoista työturvallisuustyötä.
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n mielestä edellä mainittuihin seikkoihin pitää kiinnittää huomiota nyt käynnistyvässä valtakunnallisessa kunta-alan työsuojelun valvontahankkeessa 2012 – 2015. Hankkeen tavoitteena on kunta-alan työsuojelun käytännön toteuttamisen tarkastelu ja kehittäminen. Niinpä turvallisuuskoordinaattoreiden toimintaedellytysten parantaminen on KTK:n mielestä erittäin tärkeä ja keskeinen osa tätä työtä.
 
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry on lähettänyt aluehallintovirastoille kirjelmän, jossa edellytetään, että aluehallintovirastot valvovat turvallisuuskoordinaattoreiden tehtävien käytännön toteuttamista, ja omalta osaltaan puuttuvat edellä mainittuihin puutteisiin, jotta turvallisuuskoordinaattoreilla on riittävät toimintaedellytykset ja mahdollisuudet hoitaa tehtäviään asetuksen edellyttämällä tavalla.
 
 
Lisätietoja:
 
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry
Puheenjohtaja Keijo Houhala                                             Alueasiamies Tomas Wass
keijo.houhala@ktk-ry.fi, 0400 551 175                                tomas.wass@ktk-ry.fi, 040 525 0515