Siirry sisältöön

Ulosmarssi – Usein kysytyt kysymykset

Mistä on kysymys?

Työmarkkinakeskusjärjestö Akavan hallitus päätti kokouksessaan 19.1. toteuttaa Akavan koordinoiman poliittisen työtaistelutoimenpiteen eli ulosmarssin 6.2.2024 klo 14. Ulosmarssi päättyy klo 16.

Akavan jäsenjärjestöistä ulosmarsseihin osallistuvat seuraavat jäsenjärjestöt: Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto, KTK Tekniikan Asiantuntijat, Kuntoutusalan Asiantuntijat, Luonnon-, ympäristö ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Farmasialiitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Tieteentekijät, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

Ketä ulosmarssi 6.2. koskee?

Ulosmarssi koskee yllä mainittujen Akavan jäsenjärjestöjen työsuhteisia jäseniä julkisella ja yksityisellä sektorilla pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa), Tampereella ja Turussa. Osa Akavan jäsenliitoista saattaa toteuttaa ulosmarssin myös muilla paikkakunnilla. Toimenpide koskee ja/tai myös kyseisten jäsenjärjestöjen opiskelijajäseniä edellä mainituilla paikkakunnilla.

Jäsenliittojen hallinnot ovat tehneet järjestöpäätökset poliittiseen mielenilmaukseen osallistumisesta ja se suojaa ulosmarssipaikkakunnilla työskenteleviä työsuhteisia jäseniä henkilökohtaisilta seuraamuksilta.

Mikä on poliittinen työtaistelu?

Liiton päättämä työtaistelutoimenpide, joista ulosmarssi on lyhytaikainen poistuminen työpaikalta. Poliittista työtaistelua voidaan kutsua myös poliittiseksi mielenilmaukseksi tai lakoksi. Se ei kohdistu voimassa olevia työehtosopimuksia tai työsuhteen ehtoja vastaan.

Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä. Poliittinen mielenilmaus on perustuslain suojelema toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Mielenilmaus voidaan kohdistaa esimerkiksi hallituksen tai eduskunnan päätöksiä vastaan. Nyt toteutettava ulosmarssi kohdistuu maan hallituksen toimia vastaan.

Miksi poliittinen työtaistelutoimenpide toteutetaan? Miksi ulosmarssi järjestetään?

Poliittisella työtaistelutoimenpiteellä Akava vastustaa osaa hallituksen työelämätoimia. Akava on esittänyt maan hallitukselle oman, perustellun ratkaisuehdotuksensa, mutta hallitus ei ole sitä noteerannut eikä vastannut siihen. Akava on myös toistuvasti esittänyt hallitukselle vetoomuksensa neuvottelujen aloittamisen puolesta. Akava ei halua, että työmarkkinamallista säädetään lailla ja näin kahlitaan alakohtaista palkkakehitystä. Keskusjärjestö kritisoi myös työtaisteluoikeuden rajoittamista, määräaikaisten työsuhteiden solmimista vailla perustetta, henkilökohtaisen irtisanomisen helpottamista, paikallisen sopimisen hallitsematonta laajentamista sekä työttömyysturvan liian rajua ja nopeaa leikkaamista. Akavan mielestä hallituksen tulisi myös harkita uudelleen sairauspäivän muuttamista palkattomaksi ja aikuiskoulutustuen poistamista.

Ulosmarssi toteutetaan seuraavilla paikkakunnilla:

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa), Tampere ja Turku. Osa liitoista järjestää ulosmarsseja mahdollisesti myös muilla paikkakunnilla.

Kenellä on oikeus osallistua mielenilmaukseen?

Poliittinen mielenilmaisu on kaikkien perusoikeus, mutta jokainen päättää kuitenkin osallistumisestaan itse. Virkasuhteiset eivät voi kuitenkaan osallistua työajallaan mielenilmaukseen.

Koskeeko mielenilmaus liittoon kuulumattomia?

Kyllä koskee. Poliittiseen mielenilmaukseen voivat osallistua kaikki järjestäytymisestä riippumatta.

Kuka voi osallistua ulosmarsseihin edellä mainituilla paikkakunnilla?

Ulosmarsseihin voivat osallistua kaikki KTK:n työsuhteiset jäsenet, jotka työskentelevät työpaikoilla, jotka sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Turussa tai Tampereella.

Muilla paikkakunnilla työskenteleviä järjestöpäätös ei suojaa, joten niillä voi halutessaan osallistua, mutta ei työajalla. Virkasuhteisille jäsenille poliittinen mielenilmaisu on laiton, joten he eivät voi osallistua ulosmarsseihin.

En ole varma voinko osallistua mielenilmaukseen?

Lähtökohtaisesti kaikki työsuhteiset edellä mainituilla paikkakunnilla voivat osallistua mielenilmaukseen. Virkasuhteiset eivät voi osallistua.

Saanko palkkaa, jos olen pois töistä mielenilmauksen vuoksi?

Työnantaja voi pidättää palkan mielenilmaukseen osallistumisen ajalta. Akavan jäsenjärjestöt ovat päättäneet, etteivät maksa lakkoavustusta ulosmarssin ajalta.

Onko ulosmarssiin pakko osallistua?

Jäsenen ei ole pakko osallistua. Osallistuminen poliittiseen mielenilmaukseen, jolla vastustetaan maan hallituksen työelämätoimia, on vapaaehtoista. Kannustamme kuitenkin kaikkia ottamaan osaa yhteiseen mielenilmaukseen paremman työelämän puolesta.

Voiko työnantaja kieltää osallistumisen?

Työsuhteisten työntekijöiden osalta ei voi kieltää.

Virkasuhteisten osalta voi kieltää, koska virkasuhteisille osallistuminen poliittiseen mielenilmaisuun on laitonta. Virkamieslainsäädännön perusteella virkamiehellä ei ole oikeutta osallistua poliittiseen mielenilmaukseen.

Työnantaja ei saa esimerkiksi kerätä listoja mielenilmaisuun osallistujista.

Onko työnantajalle ilmoitettava etukäteen osallistumisesta?

Mielenilmaus ei kohdistu työnantajaan, vaan on poliittinen. Tällöin ei tarvitse ilmoittaa, sillä poliittista työtaistelua ei koske ennakkoilmoitusvelvollisuus. Kohteliasta on kuitenkin työpaikalta poistuessa ilmoittaa osallistuvansa mielenilmaukseen.

Työnantajani kieltää osallistumisen vedoten turvallisuuteen, hätätyöhön tai suojelutyöhön. Mitä teen?

Ulosmarssilla ei ole tarkoitus vaarantaa kenenkään henkeä tai turvallisuutta. Hätätyöhön ja suojelutehtäviin liittyvät työtehtävät tehdään myös ulosmarssin aikana. Monella alalla ei ole hätä- tai suojelutyöksi tulkittavaa työtä, joten siihen vedoten työnantaja ei voi kieltää osallistumista. Työnantaja ei voi työnjohto-oikeuteensa vedoten kieltää osallistumasta mielenilmaukseen.

Voiko osallistumisesta tulla seurauksia?

Mielenilmaus on laillinen, joten siihen on oikeus osallistua. Työnantajasi ei voi kieltää sinua osallistumasta eikä rangaista osallistumisen perusteella.

Työnantaja ei voi kohdistaa minkäänlaisia sanktioita yksittäiseen työsuhteiseen työntekijään, joka osallistuu oman ammattiliittonsa päättämään poliittiseen mielenilmaukseen työaikana. Sanktioilla ei saisi edes uhata. Jos sinua uhataan seuraamuksilla, ole yhteydessä KTK:n toimistoon.

Voiko minulle tulla jotain seurauksia ulosmarssiin osallistumisesta?

Ainoa mahdollinen seuraus voi olla palkan pidättäminen ulosmarssin ajalta. Muita toimenpiteitä työnantajan on laitonta sinuun kohdistaa.

Ulosmarssi on keskellä työvuoroani. Palaanko työpisteelleni heti klo 16, kun ulosmarssi loppuu?

Lähtökohtaisesti töihin tulee palata heti, kun se mielenilmaisun päättymisen jälkeen on mahdollista.

Töistä poissaoloon vaikuttaa se, kuinka pitkä aika osallistumiseesi kuluu. Jos tulet paikalle kauempaa, menee sinulla myös matkoihin aikaa.

Voiko esihenkilö osallistua ulosmarssiin, vaikka hän olisi työnantajan edustaja?

Kyllä voi osallistua.

Entä jos sairastun?

Jos sairastut ennen ulosmarssin alkamista, sinulle on maksettava sairausajan palkkaa myös ulosmarssin ajalta. Toimita tällöin välittömästi lääkärin- yms. todistukset työnantajallesi.

Mitä, jos en pääse mielenilmauksen tapahtumapaikalle?

Mikäli et pääse tai voi tulla paikalle, voit osoittaa tukea osallistumalla aiheesta käytävään keskusteluun sosiaalisessa mediassa ja jakamalla mielenilmaisuun liittyviä postauksia. #ParemmanTyöelämänPuolesta