Edustajakokous

 

Ylintä päätösvaltaa käyttää edustajakokous. Edustajakokoukset ovat varsinaisia tai ylimääräisiä.
Varsinainen edustajakokous pidetään vuosittain syys-marraskuussa.

Kukin jäsenjärjestö on oikeutettu valitsemaan yhden (1) edustajan jäsenjärjestön alkavaa tuhatta (1000) henkilöjäsentä kohti, kuitenkin enintään neljä (4) edustajaa. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.

Edustajakokous valitsee joka neljäs vuosi jäsenjärjestöjen henkilöjäsenistä liiton hallinnon eli liittohallituksen ja keskusliiton puheenjohtajan, joka toimii myös liittohallituksen puheenjohtajana.

Nykyiset valinnat toimikaudelle 2022-2025 tehtiin KTK:n varsinaisessa edustajakokouksessa 18.11.2021 ja hallituksen järjestäytymiskokouksessa 10.12.2021.