Edustajakokous

 

Ylintä päätösvaltaa käyttää edustajakokous. Edustajakokoukset ovat varsinaisia tai ylimääräisiä.
Varsinainen edustajakokous pidetään vuosittain syys-marraskuussa.

Kukin jäsenjärjestö on oikeutettu valitsemaan yhden (1) edustajan jäsenjärjestön alkavaa tuhatta (1000) henkilöjäsentä kohti, kuitenkin enintään neljä (4) edustajaa. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.

Edustajakokous valitsee joka neljäs vuosi jäsenjärjestöjen henkilöjäsenistä liiton hallinnon eli liittohallituksen ja keskusliiton puheenjohtajan, joka toimii myös liittohallituksen puheenjohtajana.

Nykyiset valinnat tehtiin KTK:n varsinaisessa edustajakokouksessa 15.11.2017 toimikaudelle 2018-2021.