Neuvottelujärjestöt


KTK neuvotteluorganisaatiot kaaviona

KTK:n neuvottelujärjestöt

Neuvottelujärjestöt ovat keskusjärjestöjen (Akava, SAK, STTK) jäsenliittojen muodostamia itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka eivät ole keskusjärjestöjen jäseniä.

Neuvottelujärjestöt neuvottelevat ja tekevät valtakunnallisia, yleissitovia virka- ja työehtosopimuksia. Neuvottelujärjestöt ovat tärkeässä osassa silloin, kun ei solmita tulopoliittisia kokonaisratkaisuja, ns. tuposopimuksia. Tällöin liittokohtaiset sopimukset solmivat kunkin sopimusalan ao. neuvottelujärjestöt.
Pääosa KTK:n jäsenistöstä on neuvottelujärjestö KTN:ssä, jonka jäseniä ovat kaikki KTK:n kuusi jäsenjärjestöä.

KTK:n jäseniä koskevista palkkaratkaisuista, muista palvelussuhteen ehdoista sekä työ- ja virkaehtosopimuksista neuvottelevat

 • Tekniikka ja Terveys KTN ry Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen (ET), Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen (AVAINTES) ja kunta-alan osalta JUKO ry:n organisaation kautta

 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry valtion, seurakuntien ja yliopistojen osalta

 • Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry muiden yksityisen sektorin alojen osalta

Nämä kolme neuvottelujärjestöä esitellään tarkemmin alempana.

Tekniikka ja Terveys KTN ry on yksityisen alan neuvottelujärjestö ja kunta-alalla KTN on pääsopijajärjestö JUKO:n jäsenjärjestö. Pääsopijajärjestöt neuvottelevat ja tekevät kunta-alalla keskustason virka- ja työehtosopimuksia yhdessä KT Kuntatyönantajien kanssa.
KTN ry:llä on JUKOn kautta edustus pääsopijajärjestöjen ja KT:n yhteisissä elimissä, kuten pääneuvotteluryhmässä, neuvottelukunnissa ja työryhmissä.

Tekniikka ja Terveys KTN ry vastaa mm. seuraavien työmarkkinasäännösten neuvotteluista ja teosta sekä toimeenpanosta:

 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) JUKOn organisaation kautta
 • Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (ET)
 • Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus (AVAINTES) (entinen palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTY)

KTN vaikuttaa  JUKOn jäsenjärjestönä

 • Kunnallisen alan pääsopimukseen (PS)
 • Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES)
 • Muihin erillisiin virka- ja työehtosopimuksiin ja suosituksiin
 • Kunnalliseen yhteistoimintalakiin
 • Ammattiyhdistyskoulutusta koskeva virka- ja työehtosopimukseen
 • Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevaan suositukseen
 • Työsuojelun yhteistoimintasopimukseen ja
 • Ryhmähenkivakuutussopimukseen.

KTN:n paikallisyhdistykset (Pyryt) neuvottelevat paikallisista virka- ja työehtosopimuksista palvelussuhteen ehdoista, tulkinnoista ja yhteistoiminnasta pääsopimuksen mukaisin rajoituksin sekä virka- ja työehtosopimusmääräysten paikallisesta soveltamisesta ja tulkinnasta ottaen huomioon JUKO:n linjaukset mm. säästösopimuksista yms.

Tekniikka ja Terveys KTN ry
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
www.ktn-ry.fi

Julkisen sektorin (valtio, kunta, kirkko) neuvottelu- ja sopimusosapuolena toimii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.

 

KTN on JUKO:n jäsenjärjestö 1.6.2014 lukien (ks. KTN).

 

JUKO neuvottelee valtakunnallisena pääsopijajärjestönä julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset. Sopimuksilla sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista.

 

JUKO on sopijaosapuolena mm. seuraavissa virka- ja työehtosopimuksissa:

 

KT Kuntatyönantajien kanssa neuvoteltavat: 

 • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)
 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS)
 • Kunnan opetusalan virka- ja työehtosopimus (OVTES)
 • Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS)

Valtion työmarkkinalaitoksen (VTML) kanssa neuvoteltavat: 

 • Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Virastokohtaiset virka- ja työehtosopimukset

JUKO ry
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
www.juko.fi

 

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on akavalaisten liittojen yhteistyöelin. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla.

 

KTK ry hoitaa yksityisen sektorin kotimaisen neuvottelu- ja sopimustoiminnan YTN:n kautta.
KTK:n jäsenjärjestöt toimittavat yksityisalojensa tavoitteet KTK:n toimistoon alakohtaisille vastuuhenkilöille.
KTK:n toimistotyönä niistä tehdään yhteenveto, jonka jälkeen se toimitetaan YTN hallintoon niin taustaryhmiin kuin hallitukseen. 

YTN ry

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

www.ytn.fi

 

Neuvotteluorganisaatio ja neuvottelujärjestys

Neuvottelujärjestö JUKO ry on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöstä.
Kunnallisen alan pääsopijajärjestönä JUKO hoitaa keskitetysti edunvalvonta-asiat.

KTK vaikuttaa Tekniikka ja Terveys KTN ry:n jäsenjärjestönä mm. seuraavien työmarkkinasäännösten tekoon ja toimeenpanoon: kunnallisen alan pääsopimus (PS), kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (ET), Avaintan työehtosopimus (AVAINTES), muut erilliset virka- ja työehtosopimukset ja suositukset, kunnallinen yhteistoimintalaki, ammattiyhdistyskoulutusta koskeva virka- ja työehtosopimus, kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus, työsuojelun yhteistoimintasopimus ja ryhmähenkivakuutussopimus. www.ktn-ry.fi

KTK vaikuttaa neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenjärjestönä mm. energia-alan ylempien toimihenkilöiden ja yksityisen laboratorioalan sopimuksiin. www.ytn.fi

JUKOn pää- ja luottamusmiehet tekevät paikallisia virka- ja työehtosopimuksia, palvelussuhteen ehdoista ja yhteistoiminnasta pääsopimuksen mukaisin rajoituksin sekä neuvottelevat virka- ja työehtosopimusmääräysten paikallisesta soveltamisesta ja tulkinnasta.

Neuvottelu- ja sopimustoiminnassa on huomioitava neuvottelujärjestö JUKOn linjaukset. KTN:n paikallisyhdistyksien (Pyryjen) tehtävänä on sparrata luottamusmiehiään, että ammatilliset näkemykset tulevat huomioiduiksi.

Yksityisellä energia- ja AVAINTA sopimusaloilla KTN ry:n paikallisyhdistykset ovat allekirjoittajina työehtosopimuksista, palvelussuhteen ehdoista ja yhteistoiminnasta paikallisesti sovittaessa.

Pääsopijajärjestöt neuvottelevat ja tekevät keskustason virka- ja työehtosopimuksia yhdessä KT Kuntatyönantajien kanssa. KTK:lla on JUKOn ja KTN:n kautta edustus pääsopijajärjestöjen ja KT:n yhteisissä elimissä, kuten pääneuvotteluryhmässä, neuvottelukunnissa ja työryhmissä.

KTN:n edustajina JUKOn hallinnossa ovat:

 • Jari Järvi, hallitus
 • Jari Järvi, kunnanneuvottelukunta
 • Sari Estilä (TS-jaoston pj.), Jari Järvi, Sampo Kilpeläinen (sihteeri) ja Tomas Wass (+Juha Särkkä, IL), TS-jaosto
 • Tomas Wass, maakunnan neuvottelukunta
 • Jari Järvi, paikallistyöryhmä
Pystymme siis turvaamaan edunvalvontasi riippumatta siitä oletko töissä julkisella vai yksityisellä sektorilla!


Luottamusmies valitaan työnantajakohtaisesti  ja hän edustaa kaikkia. Luottamusmies käy neuvottelut työnantajan kanssa. Työpaikkatason tuki- ja neuvonta KTK:n alueasiamiehiltä.