Ketkä voivat liittyä KTK:n jäseneksi?

 

KTK:n jäseneksi voivat liittyä kaikkien alojen tekniset.
 
Alla muutamia KTK:laisten koulutus- ja ammattinimikkeitä, työnantajia sekä vastuu- ja toimialoja.
 

KTK:n jäsenten koulutustaustoja

 
• tekninen korkeakoulu/yliopisto
• muu korkeakoulu/yliopistotutkinto (jos henkilö toimii teknisissä tehtävissä)
• tekninen opisto/ammattikorkeakoulu (AMK)
• teknillinen oppilaitos
• toisen asteen ammatillinen oppilaitos
 

KTK:n jäsenten ammattinimikkeitä ja -ryhmiä (joita on kaikkiaan yli tuhat)

• diplomi-insinööri • arkkitehti, rakennusarkkitehti
• opistoinsinööri, insinööri (AMK, YAMK) • teknikko, rakennusmestari
• palopäällikkö, -mestari, -tarkastaja • johtomestari
• hortonomi, puutarhuri • tietohallintoalan johtaja / päällikkö
• hankintapäällikkö • suunnitteluavustaja, kaavoittaja, piirtäjä,
   kartoittaja, karttasuunnittelija
• suunnittelija, suunnittelupäällikkö eri toimialoilla • putkimestari
• ruokapalvelujohtaja, ruokahuoltopäällikkö, -esimies • siivouspäällikkö, -esimies, siivoustyönjohtaja
• työkeskuksen johtaja, esimies, ohjaaja • ympäristö- ja terveystarkastaja
• laborantti • työnjohtaja eri toimialoilla • erikoisammattimies
• energianeuvoja • muu koulutettu toimihenkilö
 

KTK:laisten jäsenten työnantajia

• kunta • kunnallinen liikelaitos • kuntayhtymä
• seutukunta • maakuntaliitto • osakeyhtiö
• seurakunta
 

KTK:laisten jäsenten vastuualueita

• johto ja hallinto • suunnittelu ja tutkimus
• asiantuntija • tuotanto, hankinta ja materiaalipalvelu
• tarkastus • valvonta • ylläpito
• työnjohto
 

KTK:laisten jäsenten toimialoja

• johto ja hallinto • hinnoittelu ja kustannuslaskenta
• sähkö- ja lämpöenergian tuotanto ja jakelu
• vesi- ja viemäritoimi, muut lvi-työt • jätehuolto
• tietohallinto ja -liikenne
• maanhankinta, kaavoitus, kiinteistönmuodostus,
  mittaus ja kartoitus, paikkatiedot
• asuntotuotanto, talonrakennus, kiinteistöhallinto ja -huolto, isännöinti
• katujen, siltojen ym. infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito, maanrakennus
• kunnossapito ja puhtaanapito • viheralueiden ja muun ympäristön rakentaminen ja ylläpito
• rakennusvalvonta ja –tarkastus • varasto- ja materiaalitekniikka, logistiikka, hankinnat
• konehuolto ja korjaamopalvelut • ympäristöolojen valvonta, ympäristönsuojelu ja
-hoito sekä terveystarkastus
• elintarvikevalvonta • kunnallinen liikenne • ravitsemusala • siivous ja puhtaanapito
• palo- ja pelastustoimi • satamatoimi • teatteritekniikka • metsätalous ja -hoito
• vapaa-ajan toimi, kuten ulkoilualueet ja liikuntapaikat
• sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen tekniset toiminnot, kuten koneiden ja laitteiden ylläpito
  ja huolto
• alaan liittyvä viestintä, neuvonta, tutkimus ja talous
 

Lisäksi KTK:n jäseneksi voi liittyä ilman teknistä peruskoulutusta mm.

• teknisissä erityistehtävissä tai työnjohdossa työskentelevä henkilö
• teknisiä toimihenkilöitä avustava, teknisessä organisaatiossa työskentelevä henkilö
• teknisiä aineita opiskeleva
• muu henkilö, jonka asioiden ajamiseen on paikallisesti sitouduttu