Sisäilmaongelmissa väijyy suuri kansantaloudellinen riski

11.6.2018

Julkisten tilojen sisäilmaongelmat puhututtavat ja nostattavat tunteita. Kunnissa käyttäjät usein syyttävät valvontaa ja rakentamista. Nyt ollaan tilanteessa, että syyllisiä on turha etsiä, sillä jokainen ammattiryhmä tekee parhaansa niillä resursseilla, jotka on annettu

Sisäilmaongelmat puhututtavat, mutta ketkä ovat vastuussa?

Kuntien sisäilmaongelmiin erikoistunut ammattitaitoinen, motivoitunut, koulutettu henkilöstö on kullan arvoinen pääoma työnantajalle. Sisäilma-ammattilaiset ovat perehtyneet eri vuosikymmenien aikana terveydensuojeluun, rakentamistekniikkaan, ilmastointiin, siivoustekniikoihin, rakennusten oikeaan käyttöön jne. Kuntien sisäilmastotyöryhmät tekevät taustalla laadukasta ja hyvää työtä. Hyvän työtuloksen saavuttaminen vaatii hyvää yhteistyötä kaikilta osapuolilta.

 Kuntien rakennusten sisäilman laadun turvaamiseen tarvitaan rahaa. Kuntalaisten valitsemat poliittiset päättäjät laativat talousarvion, jonka perusteella kiinteistöjä käytetään ja ylläpidetään. Nämä päättäjät ovat vastuussa oman kuntansa sisäilmakorjauksien laadusta ja kuntansa kiinteistöjen sisäilmasta myöntäessään määrärahat korjauksiin ja valvontaan. Liian usein työntekijöitä syyllistetään kiinteistöhuollon laiminlyönnistä. Kuitenkaan ilman realistisia taloudellisia voimavaroja ei voida tehdä hyvää tulosta. Kuntien asettamat euromääräiset hankintarajat vaikuttavat myös korjausten joustavuuteen ja järkevyyteen. Liian alhaisten hankintarajojen vuoksi pienetkin korjaukset asetetaan lautakuntien päätettäviksi, jotka kokoontuvat kuitenkin suhteellisen harvoin. Korjausta vaativa pikainenkin toimenpide voi venyä useita viikkoja ja tuona aikana vauriot yleensä vain pahenevat.

 

Kuntien henkilöstöpolitiikka hautoo kansantaloudellista riskiä

 Kunnissa muodissa olevat henkilöstökulujen säästöt ovat suoraan yhteydessä puhtaaseen ja terveelliseen sisäilmaan. Tällä hetkellä ylityöllistetty henkilöstö ei ehdi tehdä kaikkia laadukkaan sisäilman vaatimia tehtäviä, jolloin valvonta ja seuranta jää väkisin liian vähälle huomiolle. Työ on vaativaa asiantuntija työtä, johon resursoimalla varmistettaisiin terveet työtilat ja tulevaisuuden terveemmät työntekijät, kun altistusten määrää saataisiin vähenemään. Kyseessä on siis iso kansantaloudellinenkin asia.

Kunnissa on ulkoistettu teknisen toimen tehtäviä jo liian kauan ja liian paljon. Omien kiinteistöjen rakentamisen valvonta tulisi ehdottomasti olla kuntien oman henkilöstön hoidossa. Nyt valvontapalveluja ostetaan keikkakonsulteilta, jotka eivät rakennuksen valmistuttua ole rakennusten kanssa missään tekemisissä.

Kaikissa kunnissa tulisi varmistaa kiinteä yhteistyö tilankäyttäjien, kiinteistöhuollon ja valvonnan välillä. Tutkimuksissa on todettu, että tilojen oikeaoppinen käyttö pienentäisi sisäilmaongelmia merkittävästi. Tilankäyttäjät voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi sisäilmaan; oikeaoppinen ja riittävä siivous, materiaalivalinnat ja hyvin suunnitellut tilamuutokset vähentävät sisätilaongelmia merkittävästi. Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen ja ajattelutavan muutos kuntien sisällä vähentäisi myös ristiriitoja eri ammattiryhmien kesken. 

 

 Kiireellä tehden ja valvonnan puuttuessa tulos ei voi olla hyvä

 Uusia tiloja rakennettaessa on otettava huomioon rakentamisen realistinen aikataulu, eikä käyttäjän vaatima käyttöönottopäivä. Käyttöön otettavien rakenteiden tulee olla kuivia ja kunnossa. Esimerkiksi koulu- ja päiväkotirakentamisessa on saatu hyviä kokemuksia siitä, että aikataulutetaan rakennuksen valmistuminen keväälle. Kesän ajan rakennuksessa pidetään päällä ilmastointi, jolloin rakennusaikaiset haitalliset pölyt saadaan huolellisesti siivottua ja kaasut tuuletettua.  Suomen ilmasto-olosuhteissa tulee erityisesti kiinnittää huomiota rakenteiden suojaukseen rakentamisen aikana, sillä liian moni uusi rakennus on korjauskuntoinen jo valmistuessaan. Rakennuttajan omalla valvonnalla onkin suuri vastuu rakentamisprosessien jatkuvassa seurannassa, että rakentamisen laatu säilyy laadukkaana. Rakentamisen ja korjausten kilpailutuksissa onkin painotettava enemmän erilaisia laatutekijöitä, kuin alhaista hintaa.

 

Lisätietoja

 

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry

 

Puheenjohtaja Sari Estilä, 0453106797, sari.estila@ktk-ry.fi