Siirry sisältöön

Kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusaloilla on päästy sopimukseen 1.2.2024 keskitettyjen järjestelyerien jaosta

Sopimuskorotukset vuonna 2024

Kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusaloilla on päästy sopimukseen 1.2.2024 keskitettyjen järjestelyerien jaosta. Sopimusten sisältö poikkeaa jonkin verran sopimusaloittain.

TS:

Terveystarkastajat siirtyvät toimistotyöaikaan 1.6.2024 alkaen

Keskitetyn järjestelyerän käytön yhteydessä sovittiin, että terveystarkastajiin ja terveystarkastajia vastaavilla nimikkeillä oleviin viranhaltijoihin/työntekijöihin noudatetaan 1.6.2024 alkaen KVTESin työaikaluvun 8 §:n mukaisen toimistotyöajan määräyksiä. KVTESin liitteen 18 mukaisia työaikamääräyksiä sovelletaan kuitenkin kalenteriviikon loppuun asti (2.6.2024). KVTESin toimistotyöajan määräyksiä sovelletaan 3.6.2024 lukien.

TS-sopimuksen palkkaryhmien alarajoja korotetaan 100 eurolla 1.6.2024 alkaen

PalkkaryhmäTehtäväkohtaiset
vähimmäispalkat €/kk
1.10.2022 lukien1.6.2023 lukien1.6.2024 lukien *)
5 01 04 01 8Palkkaryhmä I:
Ammattimies, joka toimii tavallisissa, vaativissa ja erittäin vaativissa ammattimiestehtävissä
1 864,371 905,392 048,64
5 01 02 01 4Palkkaryhmä II:
Välitön ja välillinen
esimies tai suunnittelu-,
tarkastus- tai valvontatehtävissä
toimiva
2 147,322 194,56  2 344,38
5 01 01 01 1Palkkaryhmä III:
Johtaja, vastuualueen esimies tai
erityisosaamista edellyttävissä vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiva
3 372,383 446,57  3 624,81

Loput keskitetystä (0,4 %) järjestelyerästä siirretään jaettavaksi 1.6.2024 alkaen paikallisena kehittämiseränä

TS-22:n sopijaosapuolet ovat sopineet, että kehittämisohjelman TS:n keskitetystä erästä (1.2.2024 lukien) 0,281 % siirretään jaettavaksi kehittämisohjelman paikallisen erän yhteydessä 1.6.2024 lukien. Tämä tarkoittaa, että paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien on yhteensä 0,881 % (0,6 % + 0,281 %) TS:n palkkasummasta. 

Lisätietoa: KT Yleiskirje 7/2024 TS

Palkankorotukset 1.6.2024:

2,27 % yleiskorotus
0,881 % kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä
0,73 % paikallinen järjestelyerä

KVTES ja HYVTES:

Sopijaosapuolet ovat sopineet, että keskitetty erä 0,4 % yhdistetään kehittämisohjelman 1.6.2024 paikalliseen erään. Tämä merkitsee, että kehittämisohjelman paikallisen järjestelyerän suuruus 1.6.2024 lukien muuttuu. Se on muutoksen jälkeen 1,0 % (0,6 %+0,4 %) sopimusten palkkasummasta.

Palkankorotukset 1.6.2024:

2,27 % yleiskorotus
1,0 % kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä
0,73 % paikallinen järjestelyerä

HYVTES:ssä on lisäksi 1.10.2024 käytettävissä 2,0 % paikallinen järjestelyerä palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen sekä palkkojen yhteensovittamiseen. HYVTESin osapuolet ohjeistavat erän käyttöä myöhemmin.

Lisätietoa: KT Yleiskirje 2/2024 HYVTES

Lisätietoa: KT Yleiskirje 4/2024 KVTES

AVAINTES:n palkankorotukset:

1.5.2024 yleiskorotus 3,1 %

1.10.2024 paikallinen järjestelyerä 0,3 %

Paikallinen järjestelyero on 0,3 % tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. Järjestelyerää koskevat neuvottelut tulee käydä 31.8.2024 mennessä.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Avaintan palkantarkistukset vuonna 2024

Avaintessin optiovuoden palkantarkistuksista päästiin neuvottelutulokseen 21.11.2023. Kaikki sopijaosapuolet, Tekniikka ja Terveys KTN mukaan lukien, ovat nyt hyväksyneet neuvottelutuloksen, joten palkkoja korotetaan vuonna 2024 seuraavalla tavalla:  1.2.2024Maksetaan jo aiemmin sovittu 0,3 prosentin keskitetty kehittämiserä yleiskorotuksena peruspalkassa tai siihen rinnastettavassa kuukausipalkassa.  1.5.2024Yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 3,1 prosenttia.  1.10.2024Maksetaan paikallinen järjestelyerä 0,3 prosenttia. Paikallisten neuvottelujen takaraja on 31.8.2024. Jos erän

Työmarkkinajärjestöjen keskustelut uudesta työmarkkinamallista keskeytyivät keskiviikkona

Keskustelut keskeytyivät SAK:n tuotua pöytään maan hallituksen ohjelmassaan kaavailemia muita työelämän heikennyksiä. KTK:n jäseniä edustavan JUKOn lähtökohta oli, että neuvottelut keskittyvät työmarkkinamalliin, mikä jo sekin on riittävän haastavaa. Neuvottelujärjestö ei edelleenkään hyväksy lakiin säädettävää vientivetoista palkankorotusmallia. Edellytämme myös, että hallitus ei vie malliaan eteenpäin. Julkisalojen laahaavaa palkkakehitystä ei voi lukita vientialojen palkankorotustasoon. Neuvotteluissa palkoista on

JUKO: Sote-alan ammattilaisille uusia palkkaryhmiä

Pääsopijajärjestöt JUKO, Sote, JAU ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen sosiaali- ja terveydenhuollon palkkauksen kehittämiseksi. Sopijapuolten hyväksymä neuvottelutulos koskee sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimusta (SOTE-sopimus). Sote-alan ammattilaisille neuvottelutulos tuo uusia palkkaryhmiä, joiden avulla pystytään kehittämään alan palkkausjärjestelmää ja palkkausta. Neuvotteluissa saatiin aikaan raamit, joiden mukaan SOTE-sopimuksen eri tehtäväkokonaisuudet sijoittuvat viiteen palkkausliitteeseen, joiden